Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

WYKONANIE USŁUG TRANSPORTU OSOBOWEGO I CIĘŻAROWEGO DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU W ROKU 2024 - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130.000 ZŁOTYCH


dla zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE USŁUG TRANSPORTU OSOBOWEGO I CIĘŻAROWEGO DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU W ROKU 2024”


Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł /Zarządzenie Dyrektora Teatru nr 2/ 2021 z 04 stycznia 2021 r./ – Zamawiający:
TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego
plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
REGON: 000279887   NIP: 886-000-38-35

e-mail: teatr@teatr.walbrzych.pl www.teatr.walbrzych.pl
tel. 74/ 648 83 10 , 11 fax 74/ 648 83 12


Ogłoszenie dotyczy: dostawy/usługi/robót budowlanych
1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych polegających na wynajęciu pojazdów wraz z kierowcą, zgodnie z wyspecyfikowanymi kategoriami, w tym części:
I. TRANSPORT OSOBOWY DO 20 + 1 OSÓB, w tym: przewóz osób poza granice miasta, (Formularz cenowy B); przewóz osób lokalnie do 20 km w obie strony (Formularz BL)
II. TRANSPORT CIĘŻAROWY POWYŻEJ 1,5 TONY (Formularz cenowy C1); III. TRANSPORT CIĘŻAROWY DO 1,5 TONY (Formularz cenowy C2).
2. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2024 do 31.12.2024 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę wg wzoru formularza nr 1 załączonego do Ogłoszenia oraz spełniają warunki jn.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. posiadają licencje lub certyfikat na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze; tj. wykażą, że zrealizowali należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług transportowych o zakresie i wartościach zbliżonych do przedmiotu oferty.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. dysponują: osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednią bazą transportową, tożsamą z opisami przedmiotu zamówienia wymaganym przez Zamawiającego; pojazdy do przewozu osób powinny zapewnić wysoki standard usług.
4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie zalegają z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki jw. Mogą spełnić łącznie.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne:
1) Aktualny odpis a właściwego rejestru lub centralnej ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków ofert.
2) Certyfikat lub licencja na wykonywanie usług transportowych objętych przedmiotem zamówienia tj. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru formularza nr 2. Uwaga: w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie były wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów poświadczających należyte wykonanie usług.
4) Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami dot. bazy transportowej wg wzoru formularza nr 3.
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dot. kierowców wg wzoru formularza 4.
6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. prawo jazdy w kategorii odpowiedniej dla przedmiotu oferty /znajduje się w treści formularza nr 4/.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach technicznych jest: Roman Bernat, tel. kom 693 666 870, e-mail : kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl, w godz. 7:30 do 15:30.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań – w terminie do dnia 16-01-2024 r. do godziny 10:00, odpowiedzi informacji, zawiadomień drogą elektroniczną – w formie do edycji – na adres: sektretariat@teatr.walbrzych.pl – potwierdzonych pismem, w formie skanu podpisanego dokumentu, z danymi teleadresowymi Wykonawcy.
6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: wadium nie jest wymagane.
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1) Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, dla jednej, dwóch lub wszystkich części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).
2) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, wg wzoru formularza nr 1. Załączniki muszą być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone w kolejności wskazanej w formularzu oferty.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych dla usług wymienionych w ust. 1 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
9. Miejsce oraz termin składania ofert: 23 stycznia 2024r. do godz. 09:00
1) Oferty powinny być przesłane wyłącznie drogą elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres e-mail: kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl
2) Oferta elektroniczne powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.)
Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert, ale każdy Wykonawca składający ofertę, otrzyma informację o wynikach postępowania, z zestawieniem złożonych ofert.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertą cenową na formularzach załączonych do ogłoszenia. Podstawę do ustalenia ceny oferty stanowi projekt umowy i formularze cenowe, których wypełnienie i podpisanie przez osoby uprawnione są obowiązkowe i nie podlegają możliwości uzupełnień po otwarciu ofert.
2) Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. paliwa, ubezpieczeń, opłat parkingowych, płatnych dróg, delegacji służbowych itp.). 3) Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w n/n postępowaniu będzie mieć charakter ryczałtowo- ilościowy. 4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 5) W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu na dzień wszczęcia postępowania. 11. Zamawiający, w zależności od rzeczywistych potrzeb oraz z uwagi na planowaną realizację przedmiotu zamówienia w okresie, w którym istnieje możliwość ewentualnego ogłoszenia epidemii, zastrzega skorzystanie z prawa opcji, polegającego na: zmianie terminu realizacji, rozszerzeniu lub ograniczeniu usług wycenionych w formularzach cenowych o ± 25 %, z zachowaniem cen jednostkowych.
12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: :
Wybór oferty najkorzystniejszej – dla każdej z grup /części przedmiotu zamówienia/ - dokonany zostanie na podstawie kryteriów:
Nazwa kryterium
Waga
I. Cena oferty
80%
I. II. Termin gotowości w sytuacji nagłej/nieplanowanej/
20%
I. Kryterium ceny oferty „C” będzie obliczone według poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena *
„C” Liczba punktów = ------------------------------------ x 100 x 80% cena badanej oferty
Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą cenę otrzyma maksymalnie 100 pkt z uwzględnieniem podanej wagi procentowej. * Cena (jej wysokość) nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
II. Kryterium termin gotowości w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ „T” ; proporcjonalnie:
Najniższa oferowany termin **
„T” Liczba punktów = ------------------------------------ x 100 x 20% oferowany termin badanej oferty
** Oferowany termin gotowości do świadczenia usług transportu w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ nie może być dłuższy niż 50 godzin (0 pkt)
- W postępowaniu o zamówienie publiczne – dla każdej z części przedmiotu zamówienia – zostanie wybrana oferta, która wg formuły ocen ofert: „C” + „T” uzyska najwyższą ilość punktów.
- Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
- Porównaną ceną będzie cena brutto.
- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w każdej części: B,BL, C1, C2, Zamawiający podpisze umowę, w terminie ważności ofert, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
14. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.
15. Okoliczności istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, określa projekt umowy, załącznik nr 5 n/n ogłoszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł , udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
Uwaga: Ze względu na ewentualną możliwość zaistnienia szczególnej sytuacji przy realizacji przedmiotu zamówienia w okresie ogłoszenia ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO oraz trudny do przewidzenia wpływ zaistniałej sytuacji na jego wykonanie – Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści lub odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, na każdym etapie, bez dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy.
Załączniki:
1. formularz oferty
2. doświadczenie Wykonawcy
3. wykaz zaplecza technicznego i sprzętu
4. wykaz kadry
5. projekt umowy
6. formularze cenowe:
- dla części B, BL
- dla części C1
- dla części C2
7. załączniki do formularzy cenowych:
B, C1, C2

 

Podpisała:
Dyrektor Danuta Marosz