Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Status prawny - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Status prawny

Uchwala nr XXIV 567/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

 

w sprawie nadania Statutu Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoś›ci kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

 

§1

Nadaje się™ statut Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Traci moc uchwała nr LII/732/2006  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r.  w sprawie nadania statutu Teatrowi Dramatycznemu im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

 

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.