Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2024 - Zakup urządzeń dla Inspicjentek - 3 - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wałbrzych dnia 16 lutego 2024

                                                                                                             

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego pod nazwą: „Zakup urządzeń informatycznych dla Inspicjentek”

 

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł – Zamawiający:
                                               TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 000279887   NIP: 8860003835

e-mail:    teatr@teatr.walbrzych.pl    www.teatr.walbrzych.pl

tel.  74/  648 83 10 , 11 fax  74/  648 83 12

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

 

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: dostawa urządzeń informatycznych wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część niniejszego zapytania

2. Termin wykonania zamówienia: 25 marca

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
    obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

aktualny dokument rejestrowy o prowadzeniu działalności gospodarczej,

oświadczenie płatnika VAT o byciu czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług,

oferta cenowa  wg załączonego wzoru wraz z propozycjami rozwiązań sprzętowych

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Andrzej Rzyman, tel. 746488300, e-mail :  a.rzyman@teatr.walbrzych.pl, w godz. 7:30 do 15:30.

 

6.  Termin związania ofertą: 30 dni.

7.  Opis sposobu przygotowywania ofert: w formie oferty cenowej z propozycjami rozwiązań sprzętowych

8.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 26 lutego 2024 do godz. 10.00

     Sekretariat  Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu oraz elektronicznie na adres: a.rzyman@teatr.walbrzych.pl. W przypadku oferty elektronicznej wymagane będzie dostarczenie wersji papierowej w przypadku wygrania przetargu. Skuteczne dostarczenie drogą elektroniczną oznacza dostarczenie dokumentów na serwery zamawiającego przed wyznaczoną datą i godziną. Oferty dostarczone po tym czasie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie bierze pod uwagę daty nadania emaila, ale datę dostarczenia na serwery zamawiającego. Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert, ale każdy Wykonawca składający ofertę, otrzyma informację o wynikach postępowania.

9.  Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% cena

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: podpisanie umowy

12. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: 3 lata dla laptopów, 2 lata dla tabletów od daty odbioru przedmiotu zamówienia;

 

13. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej;

 

14. Okoliczności istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: brak                           

 

15.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł , udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

 

Załączniki:

1. oferta cenowa

2. opis przedmiotu zamówienia