Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Statut - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Statut Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Załącznik do uchwały nr XXIV/567/12
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 czerwca 2012r.

STATUT
TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO
W WAŁBRZYCHU

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego zwany dalej „Teatrem”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „Ustawą”;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa;
3)niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. Siedzibą Teatru jest miasto Wałbrzych.

1) Teatr prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2) Teatr jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. Ustawy.

 

§ 3. 1. Organizatorem Teatru jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

1) Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
2)Nadzór nad teatrem sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

Rozdział 2
Cel i zakres działania

 

§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Teatru jest tworzenie i upowszechnianie spektakli teatralnych, zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczeństwa, umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowości i kształtowanie moralnych postaw obywateli a także reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

2.Do zadań teatru należy:
1) upowszechnianie kultury teatralnej poprzez organizowanie przedstawień teatralnych o jak najwyższych wartościach artystycznych;
2) kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie postępowych wartości humanistycznych, wartości kultury światowej:
3) rozwijanie, kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego;
4) stała współpraca ze społecznymi ruchami kulturalnymi;
5) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
6) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych;
7) prowadzenie impresariatu artystycznego.

 

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

 

§ 5. 1. Teatrem zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

1) Dyrektor zarządza teatrem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora.
2) Rolę Dyrektora Artystycznego pełni Dyrektor, bądź Zastępca Dyrektora.

§ 6. 1. Dyrektor organizuje pracę Teatru, jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności oraz reprezentuje teatr na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Teatru.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem;
2) tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych w § 4 statutu oraz regulaminie organizacyjnym;
3) ustalanie rocznego planu finansowego Teatru;

§ 7. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz opinii działających w teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8. Dyrektor może powołać organ doradczy Teatru. Tryb działalności organu doradczego Teatru określa jego regulamin organizacyjny, nadawany zarządzeniem Dyrektora.

 

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

 

§ 9. 1. Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Teatru, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Teatr działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego, z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań dotacją organizatora i innymi przychodami.
3. Źródłami finansowania Teatru są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
4) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych;
5) inne dozwolone prawem.
4) Teatr prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
5) Teatr sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
6) Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
7) W przypadku badania sprawozdania finansowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje zarząd Województwa Dolnośląskiego.

§ 10. Teatr może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin nadany przez Dyrektora.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

 

§ 11. 1. Likwidacja teatru może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
2. Statut Teatru nadany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

3. Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie.