Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

„Prowadzenie kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 -3” - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                                                                                                 Wałbrzych, dnia  20 grudnia 2023r.

Nr sprawy:  27 /AG/2023

                                                                                                                                                               

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130.000 ZŁOTYCH

dla zamówienia pod nazwą:

 

„Prowadzenie  kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów

Teatru Dramatycznego  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 -3”

 

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł - Zamawiający:

 

                                                                                Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 000279887   NIP: 886-000-38-35

tel.  74/  648 83 11 , fax  74/  648 83 12

e-mail: teatr@teatr.walbrzych.pl

 

zwraca się z Zapytaniem ofertowym o cenę usług:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 -3”

Zakres usług  wynika z:  wzoru umowy i załącznika nr 5 i 6,  załączonych  do  n/n Zapytania ofertowego.

 1. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2024r. 
 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki j.n.:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1. Wykonali w okresie 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia o zakresie
  i wartości zbliżonych do przedmiotu oferty dla instytucji kultury (
  Załącznik nr  3 –Wykaz doświadczeń).
 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej,
 2. dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów,
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie tożsame z przedmiotem zamówienia w instytucjach kultury.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

      Janusz Krzyszpin tel: 74 648 83 13 od godz. 800do godz. 1500, mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

 1. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  nie dotyczy.
 2. Termin związania z ofertą: 30 dni.
 3. Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 4. Miejsce oraz termin składania ofert: 04 stycznia  2024 r. do godz.1000   

      Oferty powinny być przesłane drogą  elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres  e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl lub - w przypadku braku takiej możliwości – ofertę pisemną w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Teatru: w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 – I. piętro.

      Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

 1. Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.) 
 2. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z Formularza cenowego, wg Załącznika nr 2 oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania usługi w zakresie wynikającym z dokumentacji postępowania   i   z projektu umowy.
 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

I.  Kryterium  – CENA: 90 %   Cena = najniższa oferowana cena brutto    x 90 % x 100 pkt
                                                                cena badanej oferty brutto                      

II. Kryterium – DOŚWIADCZENIE I WIEDZA: 10 % =

najwyższa ilość pkt  spośród badanych ofert    x 10 %
              ilość pkt badanej oferty               

  W kryterium doświadczenie i wiedza  kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty jn.:

  10 pkt. – za okazanie wiedzy i doświadczenia w usługach p-poż w teatrze,

    5 pkt. – za okazanie wiedzy i doświadczenia w usługach p-poż w innej instytucji kultury,

    2 pkt. – za okazanie wiedzy i doświadczenia w usługach p-poż  innych niż powyższe.

 

 Maksymalna ilość punktów za opisane jw. kryteria nie powinna przekroczyć 100 pkt.

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w  kryteriach I i II.
 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie  po ogłoszeniu wyników postępowania.
 3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy:

W terminie 14 dni od daty wpływu do Teatru rachunku/faktury do Umowy, wystawionego na koniec miesiąca za dany miesiąc.

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego na takich warunkach jak przedstawia załączony projekt umowy, stanowiący integralną część Zapytania ofertowego.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł,  udostępnionego  na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa  
 2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczeń
 4. 4.    Załącznik nr 4 – Projekt umowy
 5. 5.    Załącznik nr 5 – Zakres czynności  
 6. 6.    Załącznik nr 6 – Raport - zestawienie wykonanych czynności                                      

 

 

 

                                                   Podpisała,

                                               Dyrektor  Teatru

                                                                                                                                             Danuta Marosz