Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Regulamin Organizacyjny - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu zwany dalej Teatrem działa na podstawie:

1. Statutu Teatru nadanego Uchwałą Nr XXIV/567/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku,

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity  z 2012r. Dz. U. 2012r. poz.406).

3. Innych obowiązujących przepisów prawa.


§ 2

Teatr ma siedzibę w Wałbrzychu, plac Teatralny 1 i działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.PRZEDMIOT DZIAŁANIA TEATRU§ 3

Przedmiotem Działania Teatru jest:

1. Organizowanie przedstawień teatralnych.

2. Edukacja teatralna i wychowanie przez sztuką.

3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych.

4. Promocja spektakli i Teatru.

5. Prowadzenie obsługi widzów.

6. Gospodarowanie powierzonym majątkiem trwałym i obrotowym.

7. Prowadzenie własnej działalności finansowej.

8. Prowadzenie pełnej ewidencji i rachunkowości swojej działalności według obowiązujących zasad.

9. Współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

10. Stała współpraca ze społecznymi ruchami kulturalnymi.


ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA TEATRU


§ 4


1. Dyrektor Teatru zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora.

3. W razie nieobecności Dyrektora, Teatrem zarządza w granicach udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora a w razie nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora wyznaczony przez Dyrektora pracownik Teatru w granicach udzielonego peł‚nomocnictwa.

4. W przypadku nie obsadzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora, zakres jego obowiązków przejmuje Dyrektor Teatru.

5. Zastępca Dyrektora Teatru kształtuje poziom artystyczny Teatru i sprawuje stały nadzór nad utrzymaniem właściwego poziomu artystycznego i repertuaru Teatru. Do zakresu jego obowiązków należy:

a) opracowywanie planów repertuarowych Teatru z uwzględnieniem wymagań artystycznych i ekonomicznych oraz warunków technicznych sceny macierzystej i scen terenowych,

b) prowadzenie spraw zmierzających do wzmocnienia obecności, zasięgu oddziaływania i marki Teatru oraz rozbudzania jego potrzeby w życiu mieszkańców poprzez inicjowanie i realizacją projektów poszerzających statutowe działania artystyczne Teatru  o możliwości wynikające z naturalnego środowiska i przestrzeni miasta.

c) stały nadzór nad właściwą realizacją artystyczną repertuaru w siedzibie i w objeździe.

d) zapewnienie realizatorów poszczególnych sztuk (reżyserów, scenografów, kompozytorów itd.) oraz opracowywanie obsady ról poszczególnych sztuk na sezon teatralny.

e) uzgadnianie z realizatorami założeń inscenizacyjnych każdego widowiska oraz przyjmowanie projektów scenograficznych pod względem artystycznym.

f) przeprowadzanie rozmów sezonowych oraz przedstawianie Dyrektorowi do akceptacji ustaleń z tych rozmów.

g) czuwanie nad właściwym wykorzystaniem potencjału artystycznego, intelektualnego i ekonomicznego podlegających mu pracowników oraz nad ich poziomem zawodowym.

h) opracowywanie programu doskonalenia zawodowego pracowników Działu Artystycznego  i czuwanie nad jego realizacją.

i) proponowanie stawek za role wykonywane przez aktorów Teatru oraz ustalanie wysokości honorariów.

j) przedstawianie wniosków o udzielenie nagród i kar pracownikom zespołu artystycznego.

k) opiniowanie spraw osobowych personelu artystycznego.

l) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny artystycznej, dyscypliny pracy, przepisów bhp o p.poż. oraz postanowień Regulaminu Teatru przez podległych mu pracowników.

6. Zastępca Dyrektora zobowiązany jest do:

a) ścisłej współpracy z:

- teatralnym kołem ZASP,

- Kierownikiem Technicznym,

- Kierownikiem Działu Współpracy z Publicznością…,

b) bezpośredniego nadzoru nad:

- Działem artystycznym (aktorami, inspicjentami, suflerami, technikiem charakteryzatorem)

- Działem Promocji i Działem Reklamy,

- Działem Zamówień Publicznych i funduszy Strukturalnych,

- Organizatorem Pracy Artystycznej,

- Kierownikiem Literackim,

7. Zastępca Dyrektora ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów wynikających z:

a) Kodeksu pracy,

b) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

c) Statutu i Regulaminu pracy Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu,

d) Aktów prawnych z zakresu bhp i p.poż,

e) Zarządzeń i poleceń organu założycielskiego oraz Dyrektora Teatru,

f) Zakresu obowiązków,

g) Innych aktów prawnych odnoszących się do działalności Teatru.

8. Główny Księgowy kieruje, organizuje i nadzoruje prace w zakresie planowania, sprawozdawczości i analiz  ekonomicznych, ewidencji księgowej, rzetelności, legalności i celowości wykorzystywania ś›rodków finansowych Teatru.

9. Organem doradczym Dyrektora w sprawach związanych z działalnością Teatru może być Rada Artystyczno – Programowa powołana na wniosek Dyrektora.

10. Rada Artystyczno – Programowa składa się z 4 – 6 osób.

11. W skład Rady Artystyczno – Programowej wchodzą:

a) Zastępca Dyrektora,

b) Teatrolog – Kierownik Literacki,

c) Organizator pracy artystycznej,

d) Przedstawiciel ZASP-u,

e) Inni pracownicy Teatru zawnioskowani przez Dyrektora.

12. W pracach Rady Artystyczno – Programowej mogą uczestniczyć osoby spoza Teatru zaproszone przez Dyrektora.

13. Pracą Rady Artystyczno – Programowej kieruje Dyrektor Teatru.

14. Do zadań Rady Artystyczno – Programowej należy w szczególności doradztwo w zakresie:

- planów działalności artystycznej,

- planów repertuarowych i innych zamierzeń artystycznych Teatru przed każdym sezonem artystycznym lub nie rzadziej niż 1 raz w roku.

13. Posiedzenie Rady Artystyczno – Programowej zwołuje Dyrektor w miarę potrzeb przedstawiając w zawiadomieniu porządek obrad.

14. Rada Artystyczno – Programowa może odbywać posiedzenia przy obecności co najmniej 3 członków.

15. Obsługę administracyjną i techniczną Rady Artystyczno - Programowej zapewnia Dyrektor.


ZASADY ORGANIZACJI TEATRU

§ 5

 

1. Sposób kierowania pracami wewnątrz Teatru oparty jest na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i polega na tym, że:

- każdy pracownik, względnie zespół pracowników podporządkowany jest bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu,

- każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko odpowiada za całość powierzonego zakresu czynności,

- każdy przełożony może wydawać polecenia służbowe tylko pracownikom bezpośrednio podporządkowanym.

2. Wszystkie dyspozycje wydawane są zgodnie z zależnością służbową. Pomijanie szczebli służbowych przy wydawaniu dyspozycji jest w zasadzie wzbronione. W przypadku nieobecnoś›ci pracownika, który winien wydać‡ dyspozycje  a opóźnienie jej wydania mogłoby narazić Teatr na szkodę™ lub wpłynąć‡ na nie załatwienie sprawy – dyspozycja może być‡ wydana z pominię™ciem szczebla służbowego. Pracownik wydają…cy dyspozycję z pominięciem bezpośredniego przełożonego, winien go o tym zawiadomić‡ lub zlecić zawiadomienie pracownikowi, któremu polecenie wydał.

3. Jeżeli dyspozycja wydana przez przełożonego według przekonania pracownika jest niezgodna z obowiązującymi przepisami lub sprzeczna z interesem Teatru, obowiązkiem pracownika jest zawiadomić‡ przełożonego o swoich spostrzeżeniach. W razie podtrzymania decyzji (dyspozycji) przez przełożonego należy ją… wykonać‡. Pracownik może w takim przypadku zgłosić swoje uwagi na piś›mie oraz żądać potwierdzenia dyspozycji na piśmie.

4. Każda komórka strukturalna winna współpracować z innymi komórkami. Współpraca ta polega na:

- zbieraniu informacji,

- zasię™ganiu opinii,

- uzgadnianiu stanowiska,

- udzielaniu pomocy w realizacji zadań.

5. Projekty wszystkich zarządzeń i instrukcji, opracowane przez poszczególne komórki organizacyjne powinny być przed przedłożeniem do akceptacji Dyrektora – skonsultowane pod względem prawnym z radcą prawnym. Podpisane zarzą…dzenia, instrukcje, decyzje, komórka organizacyjna w jednym egzemplarzu (oryginał) przekazuje do sekretariatu, który prowadzi rejestr i zbiór zarządzeń, instrukcji i decyzji Dyrektora.

6. Wszyscy pracownicy obowiązani są realizować zadania określone zakresem czynności zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Teatru, niniejszym regulaminie, ogólnie obowią…zują…cych aktach prawnych i zarządzeniach Dyrektora.

7. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Teatru rozstrzyga Dyrektor.


ORGANIZACJA TEATRU

 

§ 6

 

1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi są:

- działy,

- samodzielne stanowiska.

2. Działem kieruje kierownik.

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych sprawują: Dyrektor Teatru, Zastępca Dyrektora i Główny Księ™gowy.

4. Komórki organizacyjne realizują zadania określone niniejszym regulaminem.

5. Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do wzajemnej współpracy na zasadzie równorzędności oraz wzajemnego współdziałania w zakresie realizacji celów i zadań Teatru.


ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 7

1. Do zakresu działania wszystkich komórek organizacyjnych należy:

a) prowadzenie całokształtu spraw wynikających z zakresu działania lub odrębnych decyzji,

b) opracowywanie planów działania komórki,

c) prowadzenie spraw sprawozdawczo – statystycznych,

d) opracowywanie analiz i zakresu działania komórki,

e) wprowadzenie postępu techniczno – ekonomicznego i organizacyjnego,

f) realizacja zaleceń i zarządzeń organów kontrolnych,

g) podejmowanie działań w zakresie ochrony mienia, zapobiegania niegospodarności, marnotrawstwa, stratom,

h) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów dotyczących zakresu działania komórki oraz powierzonych składników majątkowych,

i) opracowywanie dokumentów zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji Archiwalnej i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

2. Kierownik komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność wobec przełożonego za:

a) właściwy kierunek działania komórki wynikający z zakresu działania oraz dyspozycji i decyzji przełożonych,

b) merytoryczną realizację zadań komórki,

c) organizację pracy w komórce oraz kontrolę realizacji zadań przez pracowników,

d) dyscyplinę pracy.

 

I. Organizator Pracy Artystycznej


1. Organizator Pracy Artystycznej podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

2. W porozumieniu z  Zastępcą Dyrektora oraz Kierownikiem Technicznym przygotowuje i wywiesza miesięczny plan pracy Teatru oraz niezwł‚ocznie zawiadamia o nim artystów grających gościnnie,

3. Uzgadnia wszystkie przejawy i potrzeby życia artystycznego Teatru z innymi działami instytucji,

4. Uczestniczy w naradach kierownictwa Teatru dot. repertuaru, planowania zajęć, eksploatacji przedstawień etc.,

5. Opracowuje tygodniowe plany zajęć na podstawie otrzymanych danych oraz dopilnowuje bezbłędnego ich powielania i terminowego podania do wiadomoś›ci pracownikom Teatru oraz aktorom grają…cym goś›cinnie.,

6. Natychmiast po powzięciu wiadomości nanosi na plan zajęć imprezy obce, dodatkowe próby i przedstawienia oraz wykreśla z planu zajęć przedstawienia  i próby odwołane oraz najszybszym sposobem powiadamia odpowiednich pracowników Teatru o zmianach w planie zajęć‡,

7. Wywiesza obsady nowych sztuk,

8. Dopilnowuje wprowadzanie zmian do okólników, materiałów reklamowych i wydawnictw reklamowych i powiadamia pracownie Teatru,

9. W przypadku zastępstw uzgadnia z reżyserem obsadę zastępstwa, zawiadamia aktora  i dostarcza mu egzemplarz, zawiadamia potrzebnych aktorów, statystów, muzyków, suflerów, inspicjentów, zespół‚ techniczny oraz dyrekcję™ Teatru i reżysera o planie nagłego zastępstwa,

10. Zawiadamia realizatorów, aktorów i pozostałych pracowników Teatru o wznowieniach spektakli,  harmonogramie spektakli i harmonogramie prób,

11. W porozumieniu z Zastępcą Dyrektora angażuje statystów, muzyków, tancerzy itp.,

12. Dokonuje protokolarnie obliczeń czasu trwania muzyki, tańców i piosenek dla obliczenia należności i tantiem,

13. Dopilnowuje wystąpienia do ZAiKS-u o licencje na sztuki i zgłoszenia nagrań, ilustracji muzycznych i choreografii oraz podaje czas ich trwania,

14. Organizuje wyjazdy Teatru z przedstawieniami na konkursy i festiwale w kraju i za granicą,

15. W porozumieniu z działem kadr prowadzi statystykę zatrudnienia zespołu artystycznego oraz ustala zwrot dni wolnych w zamian za przepracowane ustawowe święta i dni wolne od pracy,

16. Przygotowuje dla działu finansowego dane dotyczące ilości przedstawień i wszelkich honorariów pracowników artystycznych (do 4-go dnia następnego miesią…ca),

17. Prowadzi ewidencję odwołanych przedstawień z zaznaczeniem przyczyny odwołania,

18. Po wygraniu sztuk dopilnowuje zdanie do biblioteki teatralnej egzemplarzy ról i materiałów nutowych oraz dokonuje obliczenia osiągnię™tej liczby przedstawień  w siedzibie i objeździe, ilości widzów i wpł‚ywów za bilety, dane te w przyjętej formie przekazuje do wiadomości pracownikom Teatru,

19. Kontroluje wypełnianie raportów przez inspicjentów i zgłasza dodatkowe zajęcia zespołu artystycznego,

20. Powiadamia Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Teatru o wszelkich nieprawidłowościach  w pracy artystycznej Teatru i zapobiega im,

21. Ponadto:

a) współpracuje z Działem Współpracy z Publicznością oraz Działem Promocji i Działem Reklamy w celu zapewnienia właściwego poziomu informacji o dział‚alności artystycznej Teatru,

b) bierze udział w naradach repertuarowych w przygotowaniu uroczystości, konferencjach prasowych  i wystaw teatralnych itp.,

c) kompletuje i organizuje przekazanie odpowiednio skompletowanych zespołów materiałów i wydawnictw informacyjno – reklamowych Teatru (serwis foto) instytucjom i organom zajmują…cym się™ popularyzacją…  i rejestracją… pracy artystycznej Teatru (Agencja Autorska ZAiKS, Centralna Biblioteka Nutowa, Instytut Teatralny, ZASP itp.),

d) przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonych dotyczą…cych pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.


II. Dział‚ Artystyczny


1. Dział‚ Artystyczny tj. aktorzy, technik charakteryzator, inspicjenci i suflerzy podlegają bezpoś›rednio Zastę™pcy Dyrektora.

2. Pracownik działu artystycznego obowiązany jest:

a) przyjąć‡ powierzoną mu rolę (partię, sztukę, partyturę) jak  również tzw. dublury powierzone przez Dyrekcją™ Teatru.

b) W przypadku, gdy aktor uzna, że powierzona mu rola nie odpowiada jego uzdolnieniom artystycznym przysługuje mu (jeden raz w sezonie teatralnym) prawo pisemnego  odwoł‚ania się do Dyrektora Teatru, który w  porozumieniu z  powołanym zespołem aktorów rozpatrzy je merytorycznie. Odwoł‚anie nie zwalnia aktora od obowią…zku podję™cia pracy nad powierzoną… rolą…. Odwoł‚anie winno być rozpatrzone w terminie 4 dni roboczych od daty wniesienia, po uprzednim wysłuchaniu aktora. Odwoł‚anie może być‡ złożone wyłącznie w czasie trwania prób,

c) pamięciowo opanować rolę™ (partię™) po 10 próbach scenicznych w cią…gu 10 dni,

d) brać udział w lekcjach, próbach i próbach generalnych,

e) brać udział‚ w próbach wieczornych je zeli nie bierze udział‚u równocześ›nie w przedstawieniu,

f) wziąć‡ udział w nagłych przypadkach w próbach wyznaczonych w niedzielę lub ustawowe dni świąteczne. Nagłe przypadki okreś›la Zastę™pca Dyrektora,

g) brać udział w drugiej próbie, jeżeli mieści się™ ona w ramach próby czterogodzinnej,

h) pracować indywidualnie nad przygotowaniem powierzonych zadań,

i) wziąć udział‚ w zastę™pstwach nagł‚ych i zwykł‚ych,

j) zastępstwo nagłe wystę™puje w sytuacji gdy przygotowanie roli wymaga przeprowadzenia do trzech prób w terminie nie dłuższym niż pięć dni do czasu wykonania roli na scenie ( w spektaklu),

k) zastę™pstwo zwykł‚e występuje w każdej innej sytuacji niż opisana w lit. j),

l) zgłaszać się w pracowni krawieckiej w godzinach pracy w wyznaczonym terminie. Nie zgł‚oszenie się™ w wyznaczonym terminie może spowodować wyznaczenie dodatkowego terminu poza godzinami pracy aktora,

m) dostosować się do ustaleń pracy (metod) reżysera, dyrygenta, choreografa, scenografa oraz wypeł‚niać ich polecenia w zakresie organizacji pracy i sposobu interpretacji roli (partii, sztuki, partytury),

n) właściwie zachowywać się na scenie i nie dezorganizować pracy przez samowolne zmiany (uzupeł‚nienia) tekstu słownego lub muzycznego,

o) dbać‡ o powierzone kostiumy, instrumenty, materiały nutowe oraz rekwizyty i niezwłocznie  zawiadomić o wszelkich  stwierdzonych brakach, uszkodzeniach  itp. oraz nie  wypożyczać ich osobom trzecim i nie wynosić samowolnie poza teren Teatru,

p) zdać otrzymane przedmioty potrzebne w czasie przedstawienia lub próby natychmiast po ich zakoń„czeniu,

q) uczestniczyć‡ nieodpłatnie w sesjach fotograficznych, filmowych oraz nagraniach radiowych i telewizyjnych w gmachu Teatru w godzinach zajęć‡ do celów reklamowych, pod warunkiem że obejmują… tylko fragmenty przedstawienia,

r) uzyskać każdorazowo pisemne zezwolenie Dyrekcji Teatru na wykonywanie stałych lub dorywczych prac poza Teatrem. Nie wymagają… zezwolenia prace wykonywane na podstawie umowy o dzieł‚o lub umowy zlecenia jeżeli nie koliduje to z obowiązkami wynikają…cymi z umowy o pracę™ zawartej z Teatrem,

s) przestrzegać‡ obowią…zku wykonywania innych poleceń przełożonych dotyczą…cych pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy


III. Kierownik Literacki


1. Kierownik Literacki podlega bezpoś›rednio Zastę™pcy Dyrektora.

2. Odpowiada za całokształ‚t prac literackich wynikają…cych z działalności Teatru.

3. Śšledzi rozwój polskiej i powszechnej dramaturgii współczesnej.

4. Przedstawia przełożonemu wnioski repertuarowe, zaopatrzone w recenzje proponowanych dramatów, uwzględniając możliwości realizacyjne Teatru.

5. Współ‚pracuje z reżyserem nad literackim i dramaturgicznym przygotowaniem scenariusza utworu  do realizacji scenicznej.

6. Odpowiada za terminowe powielenie i dostarczenie scenariusza na pierwszą próbę™.

7. Kopiuje egzemplarze sztuki dla realizatorów, aktorów i inspicjenta

8. Współ‚pracuje z reżyserem w czasie prób, biorąc w razie potrzeby udział‚ we wstępnych próbach analitycznych.

9. Uczestniczy w próbach generalnych.

10. Redaguje programy przedstawień„ i inne wydawnictwa Teatru.

11. Opracowuje tekstowo (merytorycznie) wnioski o dofinansowanie zadań„ realizowanych ze ś›rodków pozostają…cych w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz projekty z zakresu kultury ze ś›rodków zwykł‚ych (programów wspólnotowych i krajowych, fundacji itp.)

12. Utrzymuje kontakty z agencjami autorskimi i innymi instytucjami w zakresie udostę™pniania tekstów sztuk, muzyki i innych dzieł‚ służą…cych inscenizacjom teatralnym.

13. Opracowuje zbiorcze podsumowanie sezonu do wykorzystania przez kierownictwo Teatru, redakcję™ Almanachu Sceny Polskiej i inne instytucje.

14. Powiadamia odpowiednie urzędy i instytucje o przejawach życia artystycznego Teatru,

15. Współpracuje z Działem Współpracy z Publicznoś›cią oraz Dział‚em Promocji i Działem Reklamy Teatru w celu zapewnienia właś›ciwego poziomu informacji o działalności artystycznej Teatru. Dba o niezbę™dny poziom wiedzy na temat aktualnego repertuaru u wszystkich pracowników Teatru.

16. Bierze udział w naradach repertuarowych i konferencjach prasowych, przygotowywaniu uroczystoś›ci, wystaw teatralnych i innych projektów artystycznych realizowanych w teatrze.

17. Wspólnie z Działem Promocji i Działem Reklamy przygotowuje do druku, zleca  i nadzoruje druk programów teatralnych, repertuarów, afiszy, plakatów i innych wydawnictw teatralnych oraz współ‚pracuje w celu nadania publikowanym wydawnictwom Teatru odpowiedniego kształ‚tu graficznego.

18. Utrzymuje ścisł‚e kontakty z drukarniami i realizuje konieczne wymogi formalne.

19. Odpowiada za terminowość›‡ wykonania i poziom wydawniczy druków teatralnych.

20. Kompletuje i organizuje przekazanie odpowiednio przygotowanych zespoł‚ów materiał‚ów i wydawnictw informacyjno – reklamowych Teatru, instytucjom i organom zajmują…cym się popularyzacją… i rejestracją… pracy artystycznej Teatru.

21. Prowadzi stały nadzór nad stroną… internetową… Teatru we współpracy z Dział‚em Promocji.

22. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceń„ przełożonych dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy


IV. Dział‚ Reklamy

 

1. Podlega bezpoś›rednio Zastę™pcy Dyrektora Teatru.

2. Skł‚ada wnioski w sprawach organizacji i realizacji przedstawień, a także wykonawstwa i ekspozycji środków reklamy /terminy, koszty, możliwoś›ci  realizacji/, współ‚pracują…c w tym wzglę™dzie z Dział‚em Współ‚pracy  z Publicznością… i Dział‚em Promocji,

3. Wnioskuje w sprawach potrzeb, wielkości nakł‚adów wydawnictw, np. programów, plakatów, afiszy, ulotek, informatorów, repertuarów miesię™cznych itp.  z założeniem, że materiał‚y te winny być wydrukowane co najmniej 10 dni  przed premierą każej pozycji repertuarowej,

4. Całoś›ciowo projektuje informację™ Teatru i reklamę™ wizualną… w budynku teatralnym oraz na terenie statutowej działalnoś›ci Teatru (gabloty, stelaże informacyjne, elementy wolnostoją…ce, bannery, informatory, „drogowskazy” itp.)  oraz sprawuje nadzór nad ich wykonaniem,

5. Projektuje szatę™ graficzną… wydawnictw teatralnych, wykonuje i nadzoruje  aktualną… informację™, reklamę™ i plakatowanie w punktach informacyjnych,

6. Projektuje i wykonuje okolicznoś›ciowe wystawy i spotkania związane z przedstawieniami premierowymi, wykonuje teksty informacyjne dla potrzeb Teatru, bierze udział w realizacji elementów scenograficznych, które wymagają… opracowania plastycznego i artystycznego, współdziałają…c z Kierownikiem Technicznym lub bezpośrednio z scenografami, reżyserami.

7. łšcił›le współ‚pracuje z Zastę™pcę… Dyrektora, Dział‚em Współ‚pracy z Publicznością…, Dział‚em Promocji, Kierownikiem Literackim i Organizatorem Pracy Artystycznej.

8. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceł„ przeł‚ożonych dotyczą…cych pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy


V. Dział‚ Promocji


1. Podlega bezpośrednio Zastę™pcy Dyrektora Teatru.

2. Opracowuje i cał‚ościowo realizuje projekty artystyczne:  /plastyczne, happeningi, promocje  uliczne...itp./ ścił›le zwię…zane z linię… artystycznę… Teatru, w celu  zwię™kszeniu atrakcyjności Teatru dla widzów,

3. Organizuje cał‚okształ‚t dział‚ań„ zmierzaję…cych do wzmocnienia obecności, zasię™gu oddział‚ywania i marki Teatru oraz rozbudzania jego potrzeby w życiu mieszkał„ców,

4. Inicjuje i realizuje projekty promocyjne w zakresie poszerzania statutowych dział‚ań„ artystycznych Teatru  o możliwości wynikaję…ce z naturalnego ł›rodowiska  i przestrzeni miasta,

5. Poszukuje dodatkowych możliwości i ł›rodków finansowych na prowadzenie projektów artystycznych, w tym   dział‚alności repertuarowej oraz popularyzuję…cej Teatr.

6. W wyznaczonym przez Dyrekcję™ zakresie prowadzi nadzór nad zarzę…dzaniem tymi projektami aż do ich cał‚kowitego zakoł„czenia,

7. Powiadamia odpowiednie urzę™dy i instytucje o przejawach życia artystycznego Teatru,

8. Prowadzi stał‚y nadzór nad stronę… internetowę… Teatru

9. Poszukuje nowych form wspierania Teatru przez instytucje lub osoby prywatne w postaci mecenatu, dotacji, wymiany wzajemnych usł‚ug itp., a także kontynuuje i wzmacnia dział‚ania zwię…zane z istnieję…cę… już współ‚pracę…,

10. Dba o pozytywny wizerunek i współ‚pracę™ Teatru z lokalnymi i poza lokalnymi mediami (prasa, radio, agencje reklamowe itd.),

11. Podaje do prasy i radia repertuar Teatru, wzmianki o odwoł‚aniu przedstawień i nagł‚ej zmianie repertuaru,

12. łšcił›le współ‚pracuje z Zastę™pcę… Dyrektora, Dział‚em Współ‚pracy z Publicznością…, Dział‚em Reklamy, Kierownikiem Literackim i Organizatorem Pracy Artystycznej.

13. Bierze udział‚ w projektowaniu i bezpośredniej realizacji:

a) wystaw  okolicznościowych, spotkał„ zwię…zanych z przedstawieniami premierowymi, koncertów, pokazów, wymiany kulturalnej i innymi dział‚aniami w zakresie współ‚pracy z instytucjami, organizacjami, szkoł‚ami i innymi partnerami Teatru,

b) projektów informacyjnych i reklamowych w budynku teatralnym, a także na terenie statutowej dział‚alności Teatru ( gabloty, stelaże informacyjne, terenowe).

14. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceł„ przeł‚ożonych dotyczą…cych pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy


VI. Dział‚ Zamówieł„ Publicznych i Funduszy Strukturalnych:

 

Podlega bezpośrednio Zastę™pcy Dyrektora Teatru.

1. Do zadał„ Dział‚u w zakresie Funduszy Strukturalnych należy:

a) Poszukiwanie budżetowych i pozabudżetowych źródełfinansowania dział‚alności Teatru ( funduszy krajowych i zagranicznych).

b) Wybór odpowiedniego instrumentu finansowego w ramach perspektyw finansowych.

c) Przygotowywanie i opracowywanie - w porozumieniu z Gł‚ównym Księ™gowym i Dyrektorem Teatru - wniosków aplikacyjnych oraz zał‚ę…czników do programów i funduszy.

d) Bieżę…ce konsultowanie z instytucjami przyznaję…cymi ł›rodki budżetowe i pozabudżetowe w zakresie poprawności sporzę…dzanych wniosków.

e) Kontakt z instytucjami finansuję…cymi.

f) Monitoring i koordynacja przygotowania wniosków i projektów - w uzgodnieniu z Dyrektorem Teatru - oraz poszukiwanie i sprawdzanie możliwości pozyskania finansów na te projekty.

g) Koordynacja procesu realizacji projektów we współ‚pracy z poszczególnymi dział‚ami Teatru  zaangażowanymi w ich realizację™

h) Nadzór nad rozliczeniem merytorycznym projektów i finansowym aż do ich cał‚kowitego rozliczenia  przed instytucję… finansuję…cę….

2. Do zadań Działu w zakresie Zamówień Publicznych należy:

a) Nadzór bieżę…cy nad prawidł‚owym przebiegiem wydatkowania ł›rodków finansowych Teatru w kontekście zapisów Prawa Zamówieł„ Publicznych.

b) Przed rozpoczę™ciem o udzielenie zamówienia publicznego przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Teatru nastę™puję…cych dokumentów:

- propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem,

- projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udział‚u w postę™powaniu, zaproszenia do skł‚adania ofert albo zapytania o cenę™,

- propozycji zaproszenia do rokował„ w trybie zamówienia z wolnej rę™ki,  ze wskazaniem podmiotu, z którym maję… być prowadzone rokowania,

- projektu ogł‚oszenia wymaganego dla danego trybu postę™powania o udzielenie zamówienia publicznego,

- projektów wniosków do Prezesa Urzę™du Zamówieł„ Publicznych w sprawie wydania decyzji wymaganych ustawę… .

c) Udzielanie wyjał›nieł„ dotyczą…cych treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

d) Prowadzenie negocjacji albo rokował„ z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokował„.

e) Dokonywanie otwarcia ofert.

f) Ocenianie speł‚nienia warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wnioskowania do Dyrektora Teatru o wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach okreł›lonych ustawę….

g) Wnioskowanie do Dyrektora Teatru o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawę….

h) łťę…danie udzielenia przez oferentów wyjał›nieł„ dotyczą…cych treści zł‚ożonych przez nich ofert.

i) Ocenianie ofert nie podlegaję…cych odrzuceniu.

j) W razie konieczności wystę…pienie do Dyrektora Teatru z wnioskiem o przedł‚użenie okresu zwię…zania ofertę….

k) Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub wystę…pienie o unieważnienie postę™powania.

l) Przyjmowanie i analizowanie wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.

m) Proponowanie:

- wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku postę™powania prowadzonego w trybie przetargu,

- wyboru oferty która zawiera najniższę… cenę™ w przypadku postę™powania prowadzonego  w trybie zapytania o cenę™,

- zawarcia umowy z oferentem, z którym był‚y prowadzone rokowania w przypadku postę™powania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej rę™ki.

n) Ponadto do obowiązków Dział‚u w zakresie Zamówieł„ Publicznych należy:

- wyznaczanie terminów posiedzeł„ Komisji oraz ich prowadzenie,

- odbieranie oł›wiadczeł„ czł‚onków Komisji o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 20 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieł„ publicznych ( tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r. Dz. U. 2010r. nr 113 poz. 759),

- wył‚ę…czanie czł‚onka Komisji z dalszego udział‚u w postę™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy czł‚onek Komisji oł›wiadczy o istnieniu okoliczności, o których mowa w art.20 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieł„ publicznych, lub nie zł‚oży oł›wiadczenia albo zł‚oży oł›wiadczenie niezgodne  z prawdę…,

- informowanie Dyrektora Teatru o wył‚ę…czeniu czł‚onka Komisji z dalszego udział‚u w postę™powaniu,

- podział‚ mię™dzy czł‚onków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

- nadzorowanie prawidł‚owego prowadzenia dokumentacji postę™powania o udzielenie zamówienia publicznego,

- informowanie Dyrektora Teatru o problemach zwię…zanych z pracami Komisji w toku postę™powania o udzielenie zamówienia publicznego,

- wnioskowanie do Dyrektora Teatru o zasię™gnię™cie opinii biegł‚ych (rzeczoznawców), w sprawach wybiegaję…cych po za kompetencje Komisji,

- przedkł‚adanie Dyrektorowi Teatru do zatwierdzenia projektów dokumentów przygotowanych przez Komisję™ w toku postę™powania o udzielenie zamówienia publicznego,

- prowadzenie na bieżę…co dokumentacji postę™powania o udzielenie zamówienia publicznego,

- prowadzenie obsł‚ugi biurowej tj. korespondencji zwię…zanej z postę™powaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawiadamianie czł‚onków komisji o terminach posiedzeł„,

- wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferentom przystę™puję…cym do postę™powania o udzielenie zamówienia publicznego,

- przyjmowanie ofert skł‚adanych przez oferentów i potwierdzanie ich przyję™cia,

- udostę™pnianie oferentom do wglę…du dokumentacji technicznej w przypadku gdy prowadzone postę™powanie o udzielenie zamówienia publicznego takiej wymaga,

- dokonywanie otwarcia ofert oraz podanie do publicznej wiadomości: imienia i nazwiska oferenta, nazwy (firmę™) oraz adresu (siedzibę™) dostawcy lub wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków pł‚atności,

- przechowywanie kompletu dokumentów w siedzibie Teatru przez okres trzech lat po zakoł„czeniu postę™powania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceł„ przeł‚ożonych dotyczą…cych pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracyVII. Dział‚ Księ™gowości


1. Dział‚ księ™gowości podlega bezpośrednio Gł‚ównemu Księ™gowemu

2. Gł‚ówny Księ™gowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Teatru.

3. Dział‚ Księ™gowości realizuje cał‚okształ‚t prac finansowych Teatru, takich jak plany finansowe i gospodarka finansowa.

4. Do zadał„ Gł‚ównego Księ™gowego w szczególności należy:

a) opracowywanie planów finansowych, analiz ekonomicznych,

b) prowadzenie korespondencji w sprawach finansowych,

c) dekretowanie dokumentów finansowych (list pł‚ac, raportów kasowych i bankowych, deklaracji itp.)

5. W zakresie finansowania dział‚alności Teatru, Dział‚ Księ™gowości:

a) przestrzega zasad obowiązuję…cego w Teatrze systemu finansowania oraz ogólnych przepisów w zakresie gospodarki finansowej,

b) zabezpiecza ł›rodki finansowe na dział‚alnoł›ę‡ Teatru,

c) realizuje w obowiązuję…cych terminach zobowiązania,

d) sporzę…dza żę…dania do zapł‚aty,

e) nalicza odsetki za zwł‚okę™ i wystawia noty odsetkowe,

f) sporzę…dza polecenia przelewu po uprzednim sprawdzeniu dokumentów łşródł‚owych,

g) prowadzi kasę™,

h) sprawdza wszystkie dokumenty pod wzglę™dem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,

i) prowadzi bieżę…cę… ewidencję™ i kontrolę™ zaliczek do rozliczenia nie podję™tych pł‚ac i innych rozrachunków z pracownikami,

j) przestrzega utrzymanie pogotowia kasowego,

k) sporzę…dza rachunek ekonomiczny przedsię™wzię™ę‡ gospodarczych,

l) opracowuje instrukcje, wytyczne w zakresie prawidł‚owego obiegu dokumentacji finansowej,

m) dokonuje ubezpieczeł„ maję…tkowych, prowadzi ewidencję™ zawartych umów – polis ubezpieczeniowych,

n) prowadzi kontrolę™ rozliczeł„ z ubezpieczycielem,

o) prowadzi ewidencję™ do obliczenia amortyzacji i umorzeł„ ł›rodków trwał‚ych   i podmiotów,

p) dokonuje rozliczeł„ z ZUS i budżetem (skł‚adki, podatki, opł‚aty skarbowe).

6. Dział‚ księ™gowości prowadzi cał‚okształ‚t prac zwię…zanych z systemem ewidencji i organizacji rachunkowości. W szczególności:

a) przyjmuje z komórek organizacyjnych dokumenty podlegaję…ce księ™gowaniu,

b) prowadzi ewidencję™ i rozliczenia inwentaryzacji skł‚adników maję…tkowych,

c) uzgadnia z osobami materialnie odpowiedzialnymi wyniki rozliczeł„ inwentaryzacji,

d) ustala sposoby zapł‚aty należności z tytuł‚u niedoborów i egzekwuje spł‚aty w ustalonych terminach,

e) przygotowuje dokumentację™ niezbę™dnę… do dochodzenia należności na drodze sę…dowej,

f) dokonuje potrę…ceł„ należności z wynagrodzenia na podstawie tytuł‚ów wykonawczych,

g) współ‚pracuje z Radcę… Prawnym w zakresie należności spornych,

h) sporzę…dza sprawozdania finansowe w obowiązuję…cych terminach.

7. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceł„ przeł‚ożonych dotyczą…cych pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy


VIII. Kierownik Sekretariatu i Kadr


1. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Teatru.

2. Realizuje politykę™ kadrowę… Teatru, prowadzi cał‚okształ‚t spraw osobowych zgodnie z obowiązuję…cymi przepisami, organizuje szkolenie pracowników oraz podejmuje dział‚ania w celu zaspokojenia potrzeb socjalno – bytowych pracowników. W szczególności:

a) programuje, planuje i bilansuje potrzeby kadrowe i w tym zakresie współ‚pracuje z wł‚aściwymi komórkami organizacyjnymi Teatru,

b) prowadzi dokumentację™ personalnę… oraz zał‚atwia sprawy pracownicze, sporzę…dza wszystkie dokumenty zwię…zane ze stosunkiem pracy,

c) sporzę…dza i czuwa nad prawidł‚owę… realizację… planów urlopów pracowników,

d) prowadzi ewidencję™ wyjazdów sł‚użbowych,

3. Sekretariat realizuje zadania w zakresie obsł‚ugi kancelaryjno – biurowej Teatru, przyjmowania i ekspediowania korespondencji, kompletowania i przechowywania dokumentów oraz organizacji ł‚ę…czności,  w szczególności:

a) przyjmuje i ekspediuje korespondencję™,

b) prowadzi dziennik korespondencji przychodzę…cej i wychodzę…cej,

c) dorę™cza za pokwitowaniem wł‚aściwym komórkom organizacyjnym zgodnie z dekretację… Dyrekcji korespondencję™, dokumenty, pisma,

d) prowadzi terminarz zał‚atwiania spraw,

e) prowadzi terminarz korespondencji i narad Dyrekcji,

f) prowadzi rejestr aktów normatywnych wewnę™trznych wydawanych przez Dyrektora,

4. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceł„ przeł‚ożonych dotyczą…cych pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy

 

IX. Dział‚ Techniczny

 

1. Dział‚ Techniczny podlega bezpośrednio Kierownikowi Technicznemu.

2. Kierownik Techniczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Teatru.

3. Dział‚ Techniczny realizuje zadania w zakresie przygotowania i realizacji przedstawień w Teatrze.

4. Kierownik Techniczny

a) kieruje i organizuje produkcję™ i obsł‚ugę™ sceny, konserwację™ i remonty bieżę…ce wszelkich maszyn i urządzeń oraz nadzoruje ich wykonanie, rozdziela zadania w pracowniach i stanowiskach pracy,

b) opracowuje plany bieżę…ce remontów urządzeń, plany kosztów, wykonanie dekoracji, rekwizytów i kostiumów, nadzoruje jakoł›ę‡ produkcji, koordynuje i kontroluje przebieg prac dział‚u i wykonanie zadał„,

c) współ‚pracuje  przy opracowaniu planów inwestycyjnych, ł›rednich i kapitalnych remontów, zaopatrzeniowych,  planu nakł‚adów  na bezpieczeł„stwo i ochronꙠ pracy oraz ochronę™ przeciwpożarowę…,

d) przedstawia wnioski i opinie w sprawach pracowników  swego dział‚u i przydziela pracownikom miejsca pracy wedł‚ug kwalifikacji,

e) prowadzi dokł‚adnę… ewidencję™ zwrotu dni wolnych za przepracowane nadgodziny,

f) nadzoruje utrzymanie bezpieczeł„stwa, higieny i porzę…dku w miejscach pracy, czuwa w swoim dziale nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, regulaminów, instrukcji i zarządzeń.

5. Na odcinku pracowni produkcja, gotowoł›ę‡ ruchowa maszyn i narzę™dzi do zakresu prac Kierownika technicznego należy:

a) zapewnienie wł‚aściwych miejsc pracy i narzę™dzi poszczególnym pracownikom z uwzglę™dnieniem rodzaju wykonywanych prac w danej pracowni,

b) nadzór nad prawidł‚owę… i terminowę… konserwację… maszyn i narzę™dzi pracy,

c) nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem materiał‚ów,

d) stał‚a troska o podniesienie wydajnoł›ę‡ pracy,

e) dopilnowanie  terminowego, regularnego i odpowiedniego zaopatrzenia  we wszystkie ł›rodki produkcyjne i materiał‚y do bieżę…cych produkcji oraz nad ich należytym przechowywaniem w magazynach podrę™cznych pracowni, eliminowania powstawania nadmiernych zapasów i przestojów na stanowiskach pracy,

f) zapewnienie i utrzymanie na podległ‚ym  sobie terenie pracy (scena, zascenie pracownie) wł‚aściwych warunków bezpieczeł„stwa i ochrony pracy oraz bezpieczeł„stwa p.poż.,

należyta organizacja pracy przez:

g) ustalanie po uprzednim omówieniu szczegół‚ów  na odprawie roboczej (aktywu technicznego i grup pracowniczych) szczegół‚owych harmonogramów realizacji poszczególnych sztuk w pracowniach.

h) opracowywanie szczegół‚owych wykazów kosztów i peł‚ny nadzór nad wł‚aściwę… ich realizację… w zakresie wykonania dekoracji, rekwizytów i kostiumów przy współ‚pracy ze scenografem, kierownikami poszczególnych  pracowni i komórek zaopatrzenia. Wykaz kosztów przedstawia  Dyrektorowi wzglę™dnie Gł‚ównemu Księ™gowemu,

i) nadzór nad wł‚aściwym obiegiem dokumentów takich jak: zapotrzebował„ materiał‚owych do magazynu, zamówieł„ materiał‚ów do zakupu, rozliczeł„ z pobranych materiał‚ów do przerobu,

j) nadzór nad wł‚aściwym przekazywaniem wyprodukowanych dekoracji, mebli, kostiumów i rekwizytów do cechowania i wprowadzenia do księ…g inwentarzowych,

k) zdania po zakoł„czeniu produkcji wszelkich projektów scenograficznych do archiwum artystycznego

6. W celu wykonania zadał„ Kierownik Techniczny powinien braę‡ udział‚ w naradach kierownictwa Teatru nad planem realizacji repertuaru oraz w naradach z reżyserem sztuki i scenografem. Do produkcji przyjmuje projekty podpisane przez scenografa i zatwierdzone przez reżysera, Zastę™pcę™ Dyrektora i Dyrektora. Przy wykonawstwie dekoracji, rekwizytów i kostiumów stale współ‚pracuje ze scenografem. Harmonogramy pracy powinny być w taki sposób ustalone, aby zapewniał‚y wł‚aściwe wykorzystanie zespoł‚u technicznego, nie dopuszczał‚y do powstania zarówno przestojów w pracy jak i nadmiernej liczby godzin nadliczbowych.

7. Na odcinku obsł‚ugi sceny i gotowości ruchowej wszelkich urządzeń scenicznych do zakresu prac Kierownika Technicznego należy:

a) nadzorowanie należytego funkcjonowania wszystkich urządzeń technicznych sceny (mechanicznych, elektrycznych, akustycznych)

b) nadzorowania należytego funkcjonowania wszystkich urządzeń technicznych sceny (mechanicznych, elektrycznych, akustycznych),

c) zapewnienie przy stał‚ej współ‚pracy p.poż. wł‚aściwych warunków  bezpieczeł„stwa i ochrony pracy osób zatrudnionych  na scenie  (obsł‚uga techniczna, aktorzy) oraz bezpieczeł„stwa p.poż.,

d) przy elementach dekoracji o dużej rozpię™tości obowiązany jest przeprowadzię‡ próbę™ obciꅿenia i protokolarnie  odebraę‡ dekoracje,

e) nadzorowanie wł‚aściwej  konserwacji urządzeń sceny (mechanicznych, elektrycznych, akustycznych),

f) nadzór nad terminowym przeglę…dem okresowym urządzeń specjalnych jak: kurtyna, urzę…dzenia alarmowe, sygnalizacyjne, wentylacyjne i telefoniczne, gał›nice oraz urzę…dzenia odgromnikowe,

g) nadzór nad organizację… pracy zespoł‚u technicznego obsł‚ugi sceny (akceptowanie tygodniowych planów zaję™ę‡ obsł‚ugi sceny) oraz jej przebieg w czasie prób i przedstawieł„,

h) organizowanie i przeprowadzanie prób technicznych sztuk wchodzę…cych do repertuaru,

i) nadzorowanie wł‚aściwego skł‚adowania dekoracji i mebli w pomieszczeniach przy scenicznych,

j) nadzór nad wł‚aściwym zużytkowaniem dekoracji, rekwizytów i kostiumów ze sztuk schodzę…cych z repertuaru, dalsze ich wykorzystanie i przeznaczenie na jakikolwiek cel powinno być każdorazowo uzgodnione z Dyrektorem Teatru,

k) odpowiedzialnoł›ę‡ za obce imprezy na scenie Teatru, co nakł‚ada na kierownika technicznego obowiązek brania udział‚u w podję™ciu decyzji o przyję™ciu danej imprezy i jej obsł‚udze.

8. W zakresie transportu i zaopatrzenia do zakresu prac Kierownika technicznego należy:

a) nadzoruje i kontroluje gospodarkę™ pojazdami mechanicznymi oraz zaopatrzenia,

b) organizuje i dysponuje ł›rodkami transportu dla obsł‚ugi objazdów, dowozów widza i wynajmów,

c) nalicza i wystawia rachunki za wynajem,

d) dokonuje rejestracji pojazdów,

e) prowadzi karty i ksiꅿki ewidencji pojazdów, ogumienia, wyposażenia, remontów,

f) wydaje i prowadzi ewidencję™ kart drogowych i dokonuje ich rozliczeł„,

g) nadzoruje terminy remontów i przeglę…dów technicznych pojazdów,

h) prowadzi sprawozdawczoł›ę‡,

i) organizuje we współ‚pracy z kierownikami pracowni, rytmiczne i terminowe zaopatrzenie w ł›rodki produkcji i materiał‚y,

j) nadzoruje obieg dokumentów dotyczą…cych zamówieł„ i zapotrzebował„ na materiał‚y, narzę™dzia i urzę…dzenia.

9. Kierownik Techniczny odpowiada za cał‚okształ‚t prac Dział‚u Technicznego, a zwł‚aszcza za:

a) stan techniczny (bezpieczeł„stwo pracy i bezpieczeł„stwo p. poż. (sceny, widowni w miejscowościach zaplanowanych do objazdu teatralnego. W przypadku stwierdzenia niewł‚aściwych warunków kierownik techniczny powinien zł‚ożyę‡ na pił›mie raport kierownictwu z ewentualnym wnioskiem o rezygnacji z wykorzystania obiektu nie nadaję…cego się™ do eksploatacji  z przyczyn technicznych,

b) wł‚aściwe przygotowanie dekoracji, kostiumów i rekwizytów do pracy w objełşdzie, w tej mierze powinien mieę‡ decyduję…cy gł‚os w zakresie przyjmowania projektów  scenograficznych (szczególnie odnoł›nie wykonania dekoracji) ilości mebli,

c) zapewnienie wł‚aściwego transportu dekoracji, rekwizytów itp.,

d) zapewnienie wł‚aściwego podział‚u pracy zespoł‚u technicznego o objełşdzie (ważne przy równoległ‚ej pracy  w siedzibie).

10. Zadania i obowiązki Kierownika Technicznego w zakresie ochrony p.poż. :

a) dopilnowanie należytego ustawienia, eksploatacji i konserwacji: maszyn, aparatów, urządzeń technicznych, instalacji elektrycznych, urządzeń ogrzewczych,

b) zaopatrzenie wszelkich aparatów i urządzeń technicznych w instrukcje obsł‚ugi,

c) dopilnowanie, aby urzę…dzenia  przeciwpożarowe  Teatru, jak  kurtyna przeciwpożarowa (żelazna) urzę…dzenia wodne, klapy dymne, oświetlenie bezpieczeństwa itp. dział‚ań‚y sprawnie,

d) planowanie remontów  wszelkich urządzeń technicznych,

e) planowanie w porozumieniu z kierownictwem administracyjnym Teatru, inwestycji przebudowy budynków, dróg dojazdowych itp.,

f) powodowanie natychmiastowego usuwania wad i uszkodzeń„ w instalacjach elektrycznych, aparaturze i wszelkich urządzeniach technicznych, urzą…dzeniach grzewczych,

g) branie udział‚u w kontrolach przeprowadzanych przez organa nadrzę™dne,

h) branie udział‚u w wewnę™trznych komisyjnych kontrolach p.poż. Teatru,

i) wykonywanie na swoim odcinku pracy zarządzeń i rozporządzeń z zakresu przeciwpożarowej ochrony oraz pilnowania ich wykonania przez personel podległ‚y,

j) spowodowanie przeszkolenia podległ‚ego personelu w zakresie ochrony p. poż. na podstawie obowiązują…cych  programów,

k) uzgodnienie z kierownictwem miejscowej komendy straży pożarnych planowanych efektów scenicznych mogą…cych być powodem powstania pożaru.

11. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceń przeł‚ożonych dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy

 

X. Dział‚ Administracyjno – Gospodarczy


1. Dział‚ Administracyjno – Gospodarczy podlega bezpośrednio Kierownikowi Adminstracyjno – Gospodarczemu.

2. Kierownik Administracyjno – Gospodarczy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Teatru.

3. Dział‚ Administracyjno – Gospodarczy realizuje zadania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, nadzoru nad remontami, gospodarki ł›rodkami trwał‚ymi oraz realizuje cał‚okształ‚t spraw gospodarczych Teatru.

4. W zakresie inwestycji i remontów:

a) ustala potrzeby dotyczą…ce inwestycji, modernizacji i remontów i opracowuje w tym zakresie plany,

b) koordynuje cał‚okształ‚t zagadnieł„ zwię…zanych z inwestycjami i remontami,

c) przedkł‚ada do Dział‚u Księ™gowości peł‚ne rozliczenie zadał„ inwestycyjnych  i remontowych,

d) opracowuje plany wyposażenia obiektów Teatru,

5. W zakresie administracji:

a) administruje i organizuje gospodarkę™ maję…tkiem trwał‚ym, przedmiotami i drobnym sprzę™tem,

b) prowadzi ewidencję™ pozaksię™gowę… środków trwał‚ych, przedmiotów i drobnego sprzę™tu,

c) organizuje i uczestniczy w spisach z natury maję…tku Teatru,

d) organizuje stał‚ą konserwację™ maszyn biurowych i urządzeń,

e) organizuje i zabezpiecza wł‚aściwe utrzymanie stanu sanitarnego i higienicznego ogrzewania obiektów,

f) zleca wykonanie pieczę…tek oraz prowadzi ich ewidencję™ i kasację™,

g) prowadzi sprawy dotyczą…ce deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji pomieszczeł„,

h) zakupuje druki powszechnego użytku,

i) prowadzi sprawy zaopatrzenia pracowników w odzież ochronnę…, roboczę…, środki utrzymania czystości i higieny,

j) zaopatruje komórki organizacyjne w materiał‚y biurowe i gospodarcze, prowadzi sprawy dotyczą…ce sprowadzenia opał‚u, zaopatrzenia w energię™ elektrycznę… (wodę™, gaz, wywozu nieczystości, czyszczenia ulic, drobnych napraw i konserwacji w obiektach teatralnych),

k) sporzą…dza karty pracy i grafiki dla dozorców, palaczy i sprzą…taczek,

l) sporzą…dza sprawozdawczoł›ę‡ dotyczą…cę… spraw administracyjnych,

m) organizuje komisje ustalaję…ce przyczyny zniszczenia, kradzieży czy uszkodzenia skł‚adników mają…tkowych,

n) organizuje zasady technicznego zabezpieczenia obiektów,

o) zapewnia dozór obiektów i czuwa nad ich prawidł‚owym funkcjonowaniem,

p) organizuje przeglę…dy zabezpieczeł„ obiektów i mienia,

q) prowadzi sprawy zasiedlenia mieszkał„ zakł‚adowych oraz sprawy dotyczą…ce obowiązku meldowania.

6. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceł„ przeł‚ożonych dotyczą…cych pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy


XI. Dział‚ Współ‚pracy z Publicznością…:

 

1. Dział‚ Współ‚pracy z Publicznością… podlega bezpośrednio Kierownikowi Dział‚u Współ‚pracy z Publicznością….

2. Kierownik Dział‚u współ‚pracy z Publicznością… podlega bezpośrednio Dyrektorowi Taetru.

3. Dział‚ Współ‚pracy z Publicznością… jest odpowiedzialny za cał‚okształ‚t spraw zwią…zanych z organizację… i realizację… widowisk teatralnych oraz imprez artystycznych wł‚asnych i impresaryjnych zarówno w siedzibie Teatru, jak i w terenie,

4. W realizacji zadań dąży do osię…gania efektów ekonomicznych w zakresie szeroko poję™tej opł‚acalności prezentowanych spektakli, dział‚ań impresaryjnych, imprez, wystaw, itp.

5. Nawią…zuje, rozwija i podtrzymuje współ‚pracę™ ze szkoł‚ami, uczelniami wyższymi, zakł‚adami pracy, placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami, uzdrowiskami, samorzę…dami lokalnymi itp. w sprawach sprzedaży biletów do Teatru i uczestnictwa w projektach artystycznych oraz edukacyjnych organizowanych przez Teatr ,

6. Organizuje i nadzoruje przebieg wszelkich dział‚ań„ w zakresie edukacji, popularyzacji i krzewienia kultury teatralnej, szczególnie wśród i mł‚odzieży szkolnej i akademickiej,

7. Peł‚ni nadzór na organizację… i przebiegiem imprez okoł‚o teatralnych, odbywaję…cych się™ w Teatrze, np. Dni Mł‚odego Teatru, konkursów, prezentacji teatrów szkolnych  w wykonaniu wł‚asnych grup teatralnych i zespoł‚ów zaproszonych,

8. Peł‚ni opiekę™ organizacyjną… nad dział‚alnością… amatorskich warsztatów teatralnych przy Teatrze i innych grup zainteresowania teatrem, np. Cienie Teatru,

9. Prowadzi dokumentację™ bieżę…cę… i statystycznę… z organizowanych i realizowanych przedstawień wł‚asnych i obcych, współ‚dział‚aję…c ścił›le z Dział‚em Księ™gowości oraz Organizatorem Pracy Artystycznej

10. Prowadzi „metryki sztuk” (w rozbiciu na tytuł‚y),

11. Organizuje i rozlicza  sprzedaż programów na przedstawieniach, ponosi materialnę… odpowiedzialnoł›ę‡  za straty  wynikaję…ce ze sprzedaży  biletów na przedstawienia przez siebie organizowane,

12. Prowadzi kontrolę™ prawidł‚owości dział‚ania kasy biletowej w czꙶci dotyczą…cej sprzedaży biletów na organizowane przez siebie przedstawienia,

13. Do zadał„ Dział‚u Współ‚pracy z Publicznością… w szczególności należy:

a) opracowywanie i przedkł‚adanie do zatwierdzania Dyrekcji rocznych, kwartalnych, miesię™cznych planów prezentowania przedstawień we współ‚pracy z Organizatorem Pracy Artystycznej,

b) terminowe i rzetelne sporzę…dzanie dokumentów oraz rozliczeł„ finansowych z organizowanych  imprez oraz opracowywanie sprawozdawczości  wiꅿę…cej się™ z merytorycznę… dział‚alnością… oraz przygotowywanie stosownych informacji dla Dyrekcji,

c) współ‚praca z pozostał‚ymi pionami organizacyjnymi Teatru, w szczególności z Organizatorem Pracy Artystycznej, Dział‚em Promocji i Reklamy, Kierownikiem Literackim oraz Kierownikiem Technicznym,

d) skł‚adanie odpowiednich wniosków  w sprawach organizacji i realizacji przedstawieł„, a także wykonawstwa i ekspozycji ł›rodków reklamy, współ‚pracuję…c w tym wzglę™dzie z Dział‚em Promocji i Dział‚em Reklamy,

e) wnioskowanie w sprawach potrzeb, a także wielkości nakł‚adów wydawnictw jak: programy, plakaty, afisze, ulotki itp.

f) w wypadku realizacji zadał„ organizatora lub realizatora widowni w terenie zakres czynności realizuję…cych spektakl obejmuje:

- wł‚aściwe przygotowanie sali, sceny i zaplecza przed oddaniem do dyspozycji pracowników technicznych.

- zapewnienie frekwencji na każdym spektaklu do granic szeroko poję™tej opł‚acalnością…,

- utrzymywanie kontaktu z  kontrahentami, rozprowadzanie biletów wstę™pu na przedstawienie oraz zawieranie umów sprzedaży biletów wstę™pu na przedstawienie i prowadzenie korespondencji z kontrahentami,

g) poszukiwanie dodatkowych możliwości i ś›rodków na prowadzenie projektów artystycznych, w tym działalnoś›ci repertuarowej oraz popularyzującej Teatr, a także – w wyznaczonym przez Dyrekcję zakresie – nadzór nad zarządzaniem tymi projektami.

14. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceń„ przełożonych dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy


XII. Radca Prawny

 

1. Podlega bezpoś›rednio Dyrektorowi Teatru.

2. Prowadzi obsługę prawną… zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych (tekst jednolity z dnia 16 grudnia 2009r. Dz. U. z 2010r. nr 10 poz. 65).

3. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególnoś›ci:

a) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

b) informowanie komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,

c) opiniowanie pod względem prawnym wewnętrznych aktów normatywnych oraz umów,

d) nadzór prawny nad egzekucją należnoś›ci,

e) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przez sądem, organami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi.

4. Przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceń„ przełożonych dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy


Data wytworzenia: 2020-04-01 10:35 Autor: teatrwalbrzych@nowybip.pl Data publikacji: 2019-10-04 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: teatrwalbrzych@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-23 Osoba modyfikująca: Aleksandra Małecka