Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH I STOLARSKICH - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Ogłoszenie wyników

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy   07/AG/23                                                                                                    Wałbrzych dnia 13.06.2023r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130.000 ZŁOTYCH

 

dla zamówienia pod nazwą:

 

„WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH I STOLARSKICH  DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

 

na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł / Zarządzenie Dyrektora Teatru

nr 2/ 2021 z 04 stycznia 2021 r. – Zamawiający:

 

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych

REGON: 000279887 NIP: 886 000 38 35

e- mail: teatr@teatr.walbrzych.pl

tel. 74/ 648 83 10 lub 11; fax 74/ 648 83 12

 

Ogłoszenie dotyczy: dostawy / usługi /  robót budowlanych

 

 1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych  budowlanych i stolarskich  w obiektach Teatru, z podziałem na części j.n., w zakresie zgodnym z załączonymi przedmiarami robót na  poszczególne części:

 1. Naprawa elewacji budynku Domu Aktora od strony ul. Sikorskiego w Wałbrzychu w tym:
 1. montaż rusztowania,
 2. odbicie uszkodzonego tynku wyprawy elewacyjnej
 3. demontaż kotew stalowych
 4. ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i siatki na ścianach,
 5. przygotowanie podłoża i położenie tynku silikonowego cienkowarstwowego
 6. malowanie tynków zewnętrznych farba silikonową na całej ścianie elewacji budynku,
 1. Położenia płytek ściennych betonowych na murze wewnętrznym i cokołach budynków Domu Aktora, Administracyjnego i Portierni w tym:
 1. demontaż płytek z muru oporowego przy budynku Sceny Kameralnej,
 2. czyszczenie, gruntowanie cokołów na ścianach budynków „Domu Aktora” ,Administracji i Portierni i muru oporowego
 3. uzupełnienie i wyrównanie tynków na ścianach i murze oporowym,
 4. położenie płytek ściennych betonowych o wymiarach 8 cm x 44cm w kolorze szaro – grafitowym  typu TASMAN firmy Drewbet  wraz z fugowaniem lub innymi płytkami o tych samych parametrach,
 1. Cyklinowanie i malowanie podłogi scenicznej na scenie budynku Widowni i Sceny  w tym:
 1. zabezpieczenie urządzeń i elementów wewnętrznych pomieszczenia sceny i widowni ,
 2. szlifowanie podłogi drewnianej na scenie ,proscenium, kieszeni i przejść technicznych,
 3. szpachlowanie i szlifowanie oraz przygotowanie podłogi do malowania,
 4. malowanie farbą do drewna w kolorze czarny mat,
 5. dwukrotnie malowanie lakierem bezbarwnym  matowym z utwardzaczem
 1. Położenie lameli na balustradzie balkonu w budynku Widowni i Sceny  w tym:
 1. montaż rusztowania,
 2. przygotowanie, wyrównanie  powierzchni balustrady balkonu,
 3. docięcie i położenie lameli drewnianych (materiał inwestora),
 4. wykończenie i demontaż rusztowania. 

2. Terminy wykonania zamówienia, poszczególnych części:

 1. od dnia podpisania umowy do dnia 21 sierpnia 2023r.
 2. od dnia podpisania umowy do dnia 21 sierpnia 2023r.
 3. od dnia 10 lipca 2023r do  21 sierpnia 2023r.
 4. od dnia 10 lipca 2023r. do 21 sierpnia 2023r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę wg wzoru formularza nr 1 załączonego do Ogłoszenia wraz z kosztorysem ofertowym oraz spełniają warunki jn.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze; tj. wykażą, że zrealizowali należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu  budowlanych remontowych i / lub stolarskich o zakresie i wartościach zbliżonych do przedmiotu oferty

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;
 2. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie zalegają z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki jw. mogą spełnić łącznie.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne:

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych  robót w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, wg wzoru formularza nr 2.

 

 1. Do oferty i dokumentów j.w. należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót dla odpowiedniej części.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach technicznych jest: Janusz Krzyszpin, tel. 74 648 83 13, e-mail : administracja@teatr.walbrzych.pl, w godz. 7:30 do 15:30 lub Marta Rosiak tel . 74 648 83 14.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: wadium nie jest wymagane.

 

 1. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 

 1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, dla jednej, dwóch lub wszystkich części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).

 

 1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu, na formularzu oferty, wg wzoru załącznik nr 1. Załączniki muszą być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone w kolejności wskazanej w  formularzu oferty.

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych dla usług wymienionych w ust. 1

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert: 26 czerwca 2023r. do godz. 10:00

 

Oferty mogą być przesłane drogą elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl lub w formie pisemnej złożonej w sekretariacie Teatru.

Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.)

Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert, ale każdy Wykonawca składający ofertę, otrzyma informację o wynikach postępowania, z zestawieniem złożonych ofert.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertą cenową na formularzach załączonych do ogłoszenia. Podstawę do ustalenia ceny oferty stanowi projekt umowy i przedmiary robót  dla części nr: I; II; III; IV, podpisanie przez osoby uprawnione są obowiązkowe i nie podlegają możliwości uzupełnień po otwarciu ofert.
 2. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. zakup materiałów, postawienie rusztowania, zabezpieczenie terenu, prace porządkowe itp.)
 3. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej
 4. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami.
 5. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego została określona cena oferty, opracowany metodą kalkulacji szczegółowej, który będzie stanowił załącznik do oferty cenowej Wykonawcy oraz do zawarcia umowy. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
 6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym  załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 9. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
 10. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów (sumę punktów).
 11. Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w n/n postępowaniu będzie mieć charakter ryczałtowy.
 12. Rozliczenia między  Zamawiającym a  Wykonawcą  będą  prowadzone  w  walucie  PLN.
 13. W całkowitej cenie ofertowej i przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według  stanu  na  dzień  wszczęcia postępowania.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

Wybór oferty najkorzystniejszej – dla każdej z części przedmiotu zamówienia - dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

 

Nazwa kryterium

Waga

 1. Cena oferty

80%

II.   Okres gwarancji

20%

 

 

 

 

 1.  Kryterium ceny oferty „C” będzie obliczone według poniższego wzoru:

 

                                                             najniższa oferowana cena

                   „C” Liczba punktów =  ---------------------------------------------      x 100 x 80%

                                                                cena badanej oferty

 

 

 1. Kryterium okresu gwarancji „G” ; proporcjonalnie:

 

                                                                                          okres gwarancji badanej oferty

                  „G” Liczba punktów za okres gwarancji =     ---------------------------------------------       x 100 x 20%

                                                                                      maksymalny okres gwarancji

 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach (w przypadku kryterium gwarancji - oferująca maksymalny okres gwarancji  do 60 miesięcy) otrzyma za te kryteria maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom  zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza ilość punktów, ustalona na podstawie powyższych wzorów.

 

W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji lub podania wartości niższej od minimalnej (12 miesięcy), oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodną z Ogłoszeniem. W przypadku podania wartości wyższej od wartości maksymalnej, Zamawiający uzna, że gwarancja zaoferowana została na okres maksymalny – 60 miesięcy.

W postępowaniu o zamówienie publiczne – dla każdej z części przedmiotu zamówienia – zostanie wybrana oferta, która wg formuły ocen ofert: „C” + „G” uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w każdej części: I, II, III, IV, Zamawiający podpisze umowę, w terminie ważności ofert, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 1. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

 

 1. Okoliczności istotne dla stron w sprawie zamówienia publicznego, określa projekt umowy, załącznik nr 7 n/n ogłoszenia.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł , udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wykaz doświadczeń
 3. Przedmiar robót część I  „Remont elewacji „
 4. Przedmiar robót część II „Remont cokołów budynków Teatru Dramatycznego”
 5. Przedmiar robót część III „Remont podłogi scenicznej w budynku Widowni i Dużej Sceny”
 6. Przedmiar robót część IV „Roboty dodatkowe na balustradzie Balkonu”
 7. Projekt umowy

                                                                                                         Podpisała:

                                                                                                                           Dyrektor  Teatru

                                                                                                                            Danuta Marosz