Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2022 BHP - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Ogłoszenie postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                   Wałbrzych, dnia  11 października 2022r.                      

 

Nr sprawy:  24 /AG/2022

                                                                                                                                                                                           

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia pod nazwą:

 

„Prowadzenie  kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla

Teatru Dramatycznego  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 -3”

 

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł - Zamawiający:

 

                                                      Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 890718490 NIP:886 000 38 35

tel.  74/  648 83 11 , fax  74/  648 83 12

e-mail: teatr@teatr.walbrzych.pl

 

zwraca się z Zapytaniem ofertowym o cenę usług bezpieczeństwa i higieny pracy :

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres usług  wynika z:  wzoru umowy i załącznika nr 1 - Zakresu czynności,  załączonych  do  n/n Zapytania.

 1. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki j.n.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze, tj. wykonali w okresie 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej jedno zamówienie o zakresie i wartości zbliżonej do przedmiotu oferty dla instytucji kultury.
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej,
 2. dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji z zakresu usług bezpieczeństwa i higieny pracy ,

c. wykaz doświadczeń Wykonawcy wg wzoru załącznika nr 2, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji
          kultury.

Uwaga dotycząca wzoru umowy :

Z uwagi na specyfikę pracy Teatru, wynagrodzenie za miesiąc lipiec i sierpień w roku 2023 będzie obniżone o 35% od stawki ryczałtowej miesięcznej, co należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
 2. Janusz Krzyszpin tel: 74 648 83 13 lub Marta Rosiak tel: 74 648 83 14 od godz. 800do godz. 1500, mail: administracja@teatr.walbrzych.pl
 3. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  nie dotyczy.
 4. Termin związania z ofertą: 30 dni.
 5. Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 6. Miejsce oraz termin składania ofert:  19 października  2022 r. do godz.0900  

 Z uwagi na ogłoszone ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE, oferty powinny być przesłane wyłącznie drogą  elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres  e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl   Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

 1. Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.)
 2.   Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z kalkulacji własnej Wykonawcy oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania usług w zakresie wynikającym z:  dokumentacji postępowania,  zakresu czynności Inspektora ds. BHP określonego w Załączniku nr 1 i  z projektu umowy.
 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

I.  Kryterium  – CENA: 90 %  

najniższa oferowana cena brutto    x 90 % x 100 pkt
     cena badanej oferty brutto                   

II. Kryterium – DOSWIADCZENIE I WIEDZA: 10 % =

najwyższa ilość pkt  spośród badanych ofert    x 10 % x 100 pkt
              ilość pkt badanej oferty                      

  W kryterium doświadczenie i wiedza  kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty jn.:

  po 10 pkt. -  za okazanie wiedzy i doświadczenia w usługach  BHP w teatrze,

  po 5 pkt. –   za okazanie wiedzy i doświadczenia w usługach BHP w innej instytucji kultury,

  po 2 pkt. –   za okazanie wiedzy i doświadczenia w usługach BHP  innych niż powyższe.

  Maksymalna ilość punktów nie powinna przekroczyć 100 pkt.

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w  kryteriach I i II.
 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.
 3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy:

W terminie 10 dni od daty wpływu do Teatru rachunku/faktury do Umowy, wystawionego na koniec miesiąca za dany miesiąc.

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego na takich warunkach jak przedstawia załączony projekt umowy, stanowiący integralną część Zapytania ofertowego.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł,  udostępnionego  na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

Uwaga: Ze względu na szczególną sytuację realizacji przedmiotu zamówienia w okresie ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO oraz trudny do przewidzenia  wpływ zaistniałej sytuacji na jego wykonanie – Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści lub odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, na każdym etapie, bez dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy.

Załączniki:

1. Oferta cenowa

2. Załącznik nr 1 – Zakres czynności

3. Załącznik nr 2-  Wykaz doświadczeń

4. Załącznik nr 3-  Zarządzenie Dyrektora Teatru nr 25

            5. Projekt umowy                                                                                                                                                                                       Podpisała,

Dyrektor  Teatru

                                                                                                                                             Danuta Marosz