Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

UBEZPIECZENIE TEATRU 2023/2025 - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Ogłoszenie o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                       Wałbrzych, dnia 25 maja 2023r.

Nr sprawy:   04/AG/2023

                                                                                                                                                               

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia pod nazwą:

 

Kompleksowe ubezpieczenie obiektów, majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”.

 

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł - Zamawiający:

 

                                                      Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 890718490 NIP:886 000 38 35

tel.  74/  648 83 11 , fax  74/  648 83 12

e-mail: teatr@teatr.walbrzych.pl

 

zwraca się z Zapytaniem ofertowym o cenę usług:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Kompleksowe ubezpieczenie obiektów, majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”.

Zakres usług  wynika z:  oferty cenowej i załączników nr 2, 2 A do K, 3 i 4  załączonych  do  n/n Zapytania ofertowego.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie obiektów, majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1, 2, 3, na okres roku tj: od 10 czerwca 2023r. do 09 czerwca 2025 r./ zakresie:
 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu w tym:
 1. od kradzieży i rabunku gotówki w kasie na kwotę  5 000,00 zł.
 2. od kradzieży wyposażenia na sumy stałe z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu na kwotę 203 000,00 zł (Załącznik nr. 4).
 1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością kulturalną oraz posiadaniem nieruchomości składającej się z kompleksu budynków, ciągów komunikacyjnych, placów dróg dojazdowych z miejscami postojowymi na samochody, ruchomości, maszyn i urządzeń służących do prowadzonej działalności  statutowej znajdującej się  w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1, 2, 3 :
 1. deliktowa na sumę 100 000,00 zł wg zasady na zdarzenie, bez udziału własnego,
 2. odpowiedzialność kontraktowa na kwotę 100 000,00 zł wg zasady jak w pkt. a).

4a. Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o  następujące klauzule:  

 1. odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy na sumę 40 000,00 zł, 
 2. szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu itp. na sumę 10.000,00 zł,
 3. szkody powstałe w ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu itp. na sumę 10.000,00 zł,
 4. szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu na sumę 10.000,00 zł,
 5. szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC na sumę 10.000,00 zł.
 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów w pełnym zakresie w tym:

Budynki i budowle w zakresie pełnym wg wartości odtworzeniowej (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania) według załączonego wykazu (Załącznik nr 2, 2A do 2K i 3) na sumę ubezpieczeniową na kwotę  14 980 000,00 zł, oraz dodatkowo:

 1. maszyny i urządzenia w pełnym zakresie w wartości odtworzeniowej (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania) na kwotę: 922 500,00 zł ( Załącznik nr 4 pkt.IV),
 2. wyposażenia na kwotę  203 000,00 zł ( Załącznik nr 4 pkt. II),
 3. magazynu kostiumów (w tym kostiumy) na I ryzyko 60 000,00 zł,
 4. gotówka poza schowkami  5 000,00 zł,
 5. mienie osobiste pracowników  2 000,00 zł.
 1. Ubezpieczenie sprzętu akustyczno - oświetleniowego na kwotę 2 297 200,00 zł - w pełnym zakresie wg wartości odtworzeniowej i od wszystkich ryzyk w tym:
 1. sprzęt akustyczno – oświetleniowy mobilny na kwotę 426 500,00 zł, (Załącznik nr 4 pkt. I)
 2. sprzęt akustyczno – oświetleniowy stacjonarny na kwotę  1 870 700,00 zł.(Załącznik nr 4 pkt.I)
 1. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk w pełnym zakresie wg. wartości odtworzeniowej na kwotę 368 000,00 zł w tym:
 1. zestawy komputerowe mobilne na kwotę 203 000,00 zł ( Załącznik nr 4 pkt. III),
 2. zestawy komputerowe stacjonarne na kwotę 165 000,00 zł ( Załącznik nr 4 pkt. III)
 1. Ubezpieczenie  maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych).

Ubezpieczenie od szkód powstałych w maszynach spowodowanych:

 • działaniem człowieka,
 • wadami produkcyjnymi,
 • przyczynami eksploatacyjnymi.

Ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania).

 1. sprzęt akustyczno-oświetleniowy na 2 297 200,00 zł (Załącznik nr 4 pkt. I),
 2. maszyny i urządzenia na kwotę 922 500,00 zł (Załącznik nr 4 pkt. IV).
 1. Wprowadza się następujące klauzule :
 1. interpretacja huraganu od 17 m/s,
 2. pokrycie szkód zaistniałych wskutek deszczu nawalnego,
 3. pokrycie szkód wyrządzonych wskutek obciążeń konstrukcji budynków śniegiem,
 4. włączenie do ubezpieczenia nowo nabywanego mienia przez Teatr podczas trwania ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od daty zakupu; dodatkowa składka za pokrycie ubezpieczeniem mienia wymienionego powyżej naliczona zostanie w systemie pro rata temporis – limit 10 % wartości ubezpieczenia,
 5. klauzula sądowa – wszelkie spory wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia będzie rozpatrywać sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego,
 6. klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego,
 7. przejęcie wypłaty odszkodowań za szkody rzeczowe powstałe na mieniu pracowników na terenie Teatru,
 8. klauzula automatycznego pokrycia –limit 20% sumy ubezpieczenia,
 9. klauzula przepięć – bez limitu
 10. klauzula Leeway limit 120 %.

Informacje dodatkowe:

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu składa się z budynków usadowionych w zabudowie zwartej w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1,2,3. W skład budynków wchodzą następujące obiekty:

 1. Budynek Administracyjny  (Załącznik nr2 A),
 2. Budynek Domu Aktora (Załącznik nr 2 B),
 3. Budynek Widowni i Sceny  ( Załącznik nr 2 C),
 4. Budynek Sceny Kameralnej ( Załącznik nr 2 D),
 5. Budynek Magazynowy i Kotłowni Gazowej (Załącznik nr 2 E),
 6. Budynek Stolarni i Magazynu Kostiumów (Załącznik nr 2 F),
 7. Budynek Wiaty Magazynowej (Załącznik nr 2 G),
 8. Budynek Garażu ( Załącznik nr 2 H),
 9. Budynek Zaplecza Scenicznego i Garderób (Załącznik nr 2 I),
 10. Budynek Portierni (Załącznik nr 2 J),
 11. Budowle  (Załącznik nr 2 K)

 

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

W budynkach Teatru zamontowany jest Automatyczny System Sygnalizacji Pożaru (SAP), w tym klapy dymowe, oddzielone przeciwpożarowo strefy pożarowe w poszczególnych budynkach, przejścia i klatki schodowe w budynkach zabezpieczono ściankami i drzwiami o odporności ogniowej EI30 i EI60, rozmieszczony sprawny podręczny sprzęt gaśniczy. Budynki wyposażone w wewnętrzną instalację hydrantową. Zewnętrzna instalacja hydrantowa znajduje się na  placu Teatralnym przy kompleksie budynków Teatru. Zamontowano dodatkowo automatyczny system dedekcji gazu w pomieszczeniu Kotłowni gazowej. Obiekty Teatru są monitorowane przez całodobową służbę portierską.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Obiekty Teatru są chronione przez monitoring wewnętrzny Teatru oraz całodobową służbę portierską. Pomieszczenia i obiekty są wielokrotnie sprawdzane przez obchód służby portierskiej Teatru.

Informacja ekonomiczna

Przychody  osiągnięte przez Teatr w roku 2022r. wyniosły  7 473 024,10 zł.

Planowany przychód w 2023r. – 8 356 391,00 zł

Przychód osiągnięty w poprzednim roku 2022 i planowany w 2023r. występuje tylko  w 92.3 A PKD.

Zatrudnienie w Teatrze – 70 osób

Informacja o szkodowości ubezpieczonego

W okresie od 10 maja 2014r. do 10 maja 2022r. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu miał bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w ryzykach majątkowych.

Pozostałe informacje:

W latach 2009 - 2015 została wykonana termomodernizacja  wszystkich budynków Teatru przeprowadzono modernizację placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru, poddano gruntownej modernizacji całą sieć instalacji sanitarnej, burzowej, wykonano dodatkowo  instalację burzową na placach i przy budynkach tzw. odwodnienia liniowe oraz wykonano nowe ogrodzenie oraz bramy  i sieć monitoringu wizyjnego (17 kamer w systemie Full HD). W latach 2021 - 2022 został zmodernizowany budynek widowni dużej sceny w tym zabezpieczono przeciwpożarowo konstrukcję balkonu i widowni, zwiększono bezpieczeństwo pożarowe w pomieszczeniach i przejściach technicznych w nową stolarkę drzwiową o klasie odporności ogniowej EI 60S wymieniono w całości fotele teatralne spełniające najwyższe wymogi bezpieczeństwa pożarowego.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.
 2. Termin realizacji zamówienia:  od 10 czerwca 2023r. do 09 czerwca 2025r.
 3. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu
 1. udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę według wzoru załączonego do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1),
 2. przedstawią kserokopie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 3. składający i podpisujący ofertę muszą dołączyć Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez nich pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń,
 4. aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej,
 1. Kryteria oceny Wykonawcy:
 1. Oferty spełniające postawione warunki, oceniane będą według następujących kryteriów, którym przypisano odpowiednie wagi procentowe:
 1. Cena oferty (P0) – 70 %
 2. Zaakceptowane klauzule ujęte w ust. IV (KO) – 20 %
 3. Rezygnacja z naliczania franszyzn i udziału własnego Teatru (Wo) – 10 %
 1. Maksymalna łączna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100,
 2. Każdemu z kryteriów przypisana zostaje maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania. Liczba punktów  w poszczególnych kryteriach przyznawana będzie według następujących zasad:
 1. 70 pkt uzyskuje oferta o najniższej cenie za wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 2. Ofertom o cenie wyższej przypisywane są wartości punktowe według poniższej formuły:

                                                                                            C min

                                                                          Po = ------------------- x 70

                                                                                            C wyk

gdzie:

              Po      -   liczba punktów za cenę oferty Wykonawcy,

              C min  -   cena oferty najtańszej

              C wyk  -  cena oferty Wykonawcy,

 1. za spełnienie klauzul ujętych ust. IV pkt. d) Zapytania ofertowego :

Zaakceptowane klauzule dodatkowe (Ko) – ocena polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul, rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

 

Klauzule dodatkowe ujęte w ust. IV zapytania ofertowego (Ko)

Nr

klauzuli

Zakres i opis klauzuli

Ilość przyznanych punktów za każdą klauzulę

a)

interpretacja huraganu od 17 m/s,

2 pkt

b)

pokrycie szkód zaistniałych wskutek deszczu nawalnego,

2 pkt

c)

pokrycie szkód wyrządzonych wskutek obciążeń konstrukcji budynków śniegiem,

2 pkt

d)

włączenie do ubezpieczenia nowo nabywanego mienia przez Teatr podczas trwania ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od daty zakupu; dodatkowa składka za pokrycie ubezpieczeniem mienia wymienionego powyżej naliczona zostanie w systemie pro rata temporis – limit 10 % wartości ubezpieczenia,

2 pkt

e)

klauzula sądowa – wszelkie spory wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia będzie rozpatrywać sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego,

2 pkt

f)

klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego,

2 pkt

g)

przejęcie wypłaty odszkodowań za szkody rzeczowe powstałe na mieniu pracowników na terenie Teatru. klauzula automatycznego pokrycia –limit 20% sumy ubezpieczenia,

2 pkt

h)

klauzula automatycznego pokrycia – limit 20% sumy ubezpieczenia,

2 pkt

i)

klauzula przepięć – bez limitu

2 pkt

j)

klauzula Leeway limit 120%,

2 pkt

 

Uwaga:

W przypadku dopisków oraz zmian treści klauzul, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w Zapytaniu ofertowym, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 (zero) punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie przewidywana ilość punktów.

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:  

Ko = łączna ilość punktów

 1. Za rezygnację z naliczania franszyzy i udziału własnego Zamawiającego (Wo) – ocena polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty rezygnacji z naliczania franszyzy i udziału własnego Zamawiającego wg. następujących zasad:
 1. za rezygnację z naliczania udziału własnego Zamawiającego  – 5 pkt
 2. za rezygnacje z naliczania franszyzy integralnej i redukcyjnej – 5 pkt.

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

Wo = łączna ilość punktów

 

 1. Dla każdej oferty osobno zsumowana zostanie liczba punktów przyznana przez Zamawiającego dla każdego kryterium

Łączna ilość punktów oferty Wykonawcy = P0+ Ko + Wo

 1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia, cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 2. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była cena całościową,
 3. Zamawiający informuje, że w okresie trwania postępowania ofertowego nie korzysta z usług Brokera ubezpieczeniowego.
 4. Zamawiający informuje, że w okresie trwania polisy ubezpieczeniowej może nastąpić rozwiązanie umowy użyczenia budynków magazynowych znajdujących się w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego rozwiązania polisy ubezpieczeniowej do końca miesiąca w którym to nastąpiło. Wykonawca jest zobowiązany do ponownego przeliczenia polisy ubezpieczeniowej i dokonania zwrotu środków pieniężnych na konto Zamawiającego jeśli takie nastąpiły.  
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za realizację zamówienia w ośmiu kwartalnych ratach w tym pierwsza rata płatności do 14 dni od dnia zawarcia  polisy ubezpieczenia, 
 6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu tj. spełniająca warunki stawiane przez Zamawiającego i uzyskała największą sumę punktów z wszystkich kryteriów,
 1. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Janusz Krzyszpin tel.:74 648 83 13 od godz. 8;00 do godz. 15;00.
 2. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  nie dotyczy.
 3. Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych
 4. Termin i miejsce składania ofert: 05 czerwca 2023r. do godz. 9:00. Sekretariat Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert w wersji elektronicznej w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl,
 5. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
 6. Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.) 
 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł,  udostępnionego  na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1360 ) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. ,nr.157  poz. 1240 z poź. zm..).
 8. Termin związania ofertą:  30 dni.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wykaz budynków i ich podział dla celów ubezpieczenia majątku wraz z opisami technicznymi obiektów budowlanych
 3. Wykaz budowli dla celów ubezpieczeniowych
 4. Wykaz majątku do celów ubezpieczeniowych

                                                                  

    Podpisała,

Dyrektor  Teatru

                                                                                                                                             Danuta Marosz