Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Przegląd instalacji elektrycznej - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Zbiorcze zestawienie ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: 23/AG/2022                                                                                   Wałbrzych, dnia 24 października 2022 r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie 5 – letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach Teatru Dramatycznego

im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1-3” wraz z pomiarami  elektrycznymi,

badaniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz instalacji niskoprądowych i wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”


Na podstawie  Regulaminu  Udzielania  Zamówień Publicznych do 130 000 ,00 zł – Zamawiający :

 

Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

tel. 74 648 83 10  , fax  74 648 83 12

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę  usług jw.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020r. poz. 1740 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)
 2. Zakres usługi obejmuje wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych oraz pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w dziesięciu (10)  obiektach Teatru Dramatycznego  w Wałbrzychu znajdujących się przy placu Teatralnym 1 – 3.( Załącznik nr 1) W zakresie badania rezystancji izolacji przewodów w obwodach 1 i 3 – fazowych, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania  ochrony przeciwporażeniowej przy zastosowaniu wyłączników różnicowo – prądowych, pomiarów rezystancji  instalacji piorunochronnej oraz pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych budynków ponadto dostarczenie po wykonanych pomiarach, poświadczenia badania z wynikami pomiarów i dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami:
 • ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z póź. zm.),
 • ustawą z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne(Dz. U. nr 54 poz. 348 z póż. zm.),
 • ustawą z dnia 12.09.2002r. o normalizacji ( Dz. U. nr 169 poz. 1386)
 • PN – IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zasady ogólne.
 • PN – IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
 • PN – 86-92/E-5003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
 • PN – EN – 1838:2005 Oświetlenie ewakuacyjne
 • PN – EN – 62084 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia
 • PN – N – 01256-4:1997 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

 

3. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy, posiadają  aktualne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych oraz dysponują urządzeniami pomiarowymi, które posiadają aktualne świadectwo wzorcowania (kalibracji).

4.  Termin realizacji: do dnia  30 listopada 2022 r.

5.  Termin i miejsce składania ofert : 07 listopada 2022 r. do godz. 900

1)  Z uwagi na ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE, oferty powinny być przesłane wyłącznie drogą  elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres  e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

 

 

2)   Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

3)   Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób,  
   pieczątki itp.) 

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Kierownik administracyjno – gospodarczy Janusz
     Krzyszpin, tel. 074 648 83 13, od godz.   800  do godz. 1500.

7.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

8.   Kryteria oceny ofert: Cena wykonania pomiarów elektrycznych – 100%

 1. Za ofertę najkorzystniejszą  uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni  wymogi  określone w pkt. 3 Zapytania ofertowego.
 2. Termin rozpoczęcia prac pomiarowych od dnia następnego po ogłoszeniu wyników postępowania do dnia
   30 listopada 2022r.
 3. Termin płatności – w terminie  do 30 dni od dnia zakończenia wykonania pomiarów, przedstawieniu protokołów z przeglądu instalacji elektrycznej i złożeniu prawidłowo wystawionej  faktury.

12. Termin związania ofertą:  30 dni.

13. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny i ważny  dokument uprawniający do wykonywania  pomiarów elektrycznych, aktualne świadectwa wzorcowania urządzeń do pomiarów elektrycznych, aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej oraz podpisany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3.

 1. Mile widziana wizja lokalna urządzeń w celu prawidłowego wykonania pomiarów elektrycznych zgodnie z art. 62 pkt  Prawa Budowalnego.

Uwaga: Ze względu na szczególną sytuację realizacji przedmiotu zamówienia w okresie zagrożenia epidemicznego oraz trudny do przewidzenia wpływ zaistniałej sytuacji na jego wykonanie  - zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści lub odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, na każdym etapie , bez dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy.

Załączniki:

 1. Oferta cenowa
 2. Wykaz szczegółowy instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się budynkach Teatru
 3. Wzór umowy.

 

 

     Podpisała:

Dyrektor Teatru

Danuta Marosz