Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

OGŁOSZENIA - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

 

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 13 października 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Załączniki:

- ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata.