Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2023 - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Ogłoszenie wyników

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                       Wałbrzych, dnia  19 grudnia 2022 r.

Nr sprawy:  30 /AG/2022

                                                                                                                                                               

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia pod nazwą:

 

„Prowadzenie kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów

Teatru Dramatycznego  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 -3”

 

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł - Zamawiający:

 

                                                      Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 890718490 NIP:886 000 38 35

tel.  74/  648 83 11 , fax  74/  648 83 12

e-mail: teatr@teatr.walbrzych.pl

 

zwraca się z Zapytaniem ofertowym o cenę usług:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 -3”

Zakres usług  wynika z:  wzoru umowy i załącznika nr 5 i 6,  załączonych  do  n/n Zapytania ofertowego.

 1. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2023r. 
 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki j.n.:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1. Wykonali w okresie 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia o zakresie
  i wartości zbliżonych do przedmiotu oferty dla instytucji kultury (
  Załącznik nr  3 –Wykaz doświadczeń).
 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej,
 2. dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów,
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie tożsame z przedmiotem zamówienia w instytucjach kultury.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

      Janusz Krzyszpin tel: 74 648 83 13 od godz. 800do godz. 1500, mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

 1. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  nie dotyczy.
 2. Termin związania z ofertą: 30 dni.
 3. Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 4. Miejsce oraz termin składania ofert: 28 grudnia  2022 r. do godz.0900   

      Z uwagi na ogłoszone ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE, oferty powinny być przesłane wyłącznie drogą  elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

 

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

 

 1. Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.) 
 2. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z Formularza cenowego, wg Załącznika nr 2 oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania usługi w zakresie wynikającym z dokumentacji postępowania   i   z projektu umowy.
 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

I.  Kryterium  – CENA: 90 %   Cena = najniższa oferowana cena brutto    x 90 % x 100 pkt
                                                                cena badanej oferty brutto                      

II. Kryterium – DOŚWIADCZENIE I WIEDZA: 10 % =

najwyższa ilość pkt  spośród badanych ofert    x 10 %
              ilość pkt badanej oferty               

  W kryterium doświadczenie i wiedza  kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty jn.:

  10 pkt. – za okazanie wiedzy i doświadczenia w usługach p-poż w teatrze,

    5 pkt. – za okazanie wiedzy i doświadczenia w usługach p-poż w innej instytucji kultury,

    2 pkt. – za okazanie wiedzy i doświadczenia w usługach p-poż  innych niż powyższe.

 

 Maksymalna ilość punktów za opisane jw. kryteria nie powinna przekroczyć 100 pkt.

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w  kryteriach I i II.
 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.
 3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy:

W terminie 14 dni od daty wpływu do Teatru rachunku/faktury do Umowy, wystawionego na koniec miesiąca za dany miesiąc.

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego na takich warunkach jak przedstawia załączony projekt umowy, stanowiący integralną część Zapytania ofertowego.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł,  udostępnionego  na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny       (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.          z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa  
 2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczeń

4.    Załącznik nr 4 – Projekt umowy

5.    Załącznik nr 5 – Zakres czynności  

6.    Załącznik nr 6 – Raport - zestawienie wykonanych czynności                                      

 

 

 

 

    Podpisała,

Dyrektor  Teatru

                                                                                                                                             Danuta Marosz