Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Informacje z realizacji prac z 2021 roku

Informacje z realizacji prac z 2021 roku

ROK 2021

W roku 2021 – przeprowadzono działania w obrębie balkonu poprzez rozbiórkę podłóg i konstrukcji wsporczej, wykonanie konstrukcji stalowej stropów, impregnacje, konstrukcje wsporcze pod montaż foteli, obudowę stropu, zabudowę balkonu umożliwiającą przejście do dróg ewakuacji, ułożenie wykładziny obiektowej, modernizację kabin akustyka i elektryka sceny wraz z aranżacją i wyposażeniem tych pomieszczeń, instalacje elektryczne, akustyczne, przeszkodowe, ewakuacyjne, prace malarskie, dokonano montażu foteli teatralnych, przeprowadzono pomiary akustyki i inne.

W czerwcu 2021 roku rozpoczęły się prace budowlane wykonywane przez firmę budowlaną TWS Grupa Budowlana Wałbrzycha. Przed rozpoczęciem prac demontażowych wykonano pomiary akustyczne balkonu przez firmę specjalistyczną z Gdańska. Po pomiarach rozpoczęto prace rozbiórkowe od demontażu wykładziny dywanowej, podestów podwyższonych na których były posadowione fotele, następnie zdemontowano podłogę balkonu, rozebrano ścianę w kabinie akustycznej w której było okno oraz zdemontowano okno w kabinie oświetleniowca. W tym samym czasie została rozebrana balustrada balkonu. Po wykonaniu prac demontażowych, stwierdzono iż konstrukcja nośna balkonu zawiera elementy stalowe nośne, które nie zostały uwzględnione w projekcie. Na miejsce inwestycji wezwano biuro projektowe „Instal – Tech” z Krakowa, które jest wykonawcą projektu celem wykonania wizji lokalnej i dokonania korekty projektu uwzględniających istniejąca konstrukcję. Po dokonaniu korekty projektu konstrukcji nośnej balkonu przystąpiono do dalszej realizacji projektu poprzez montowanie wzmacniającej konstrukcji nośnej balkonu. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych przystąpiono do zabezpieczenia całej konstrukcji stalowej farbą pęczniejąca zabezpieczającą konstrukcję przed pożarem. Elementy konstrukcyjne drewniane zostały zaimpregnowane środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a następnie roztworem zabezpieczającym do nierozprzestrzenienia pożaru ( NRO). Następnie przystąpiono do ułożenia paroizolacji wełną mineralną oraz położenia dwóch warstw płyt niepalnych typu OSB, która zabezpieczyła strop balkonu do odporności ogniowej REI 60. Po zakończeniu kładzenia podłogi, przystąpiono do wykonania konstrukcji wsporczej podłogi podniesionej do montażu foteli teatralnych oraz konstrukcji wsporczej podłogi podniesionej w kabinie akustycznej i oświetleniowej. W tym samym czasie przystąpiono do kładzenia instalacji elektrycznych niskoprądowych oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego. Po wykonaniu prac elektrycznych przystąpiono do kładzenia podłogi oraz wymiany stolarki drzwiowej w przestrzeni balkonu na stolarkę drzwiową przeciwpożarową w poszczególnych pomieszczeniach balkonu. Na ścianach balkonu zostały zainstalowane ekrany akustyczne. Kabina akustyczna została wygłuszona akustycznie i wyposażona zamiast okna w żaluzję otwieraną celem lepszego odsłuchu akcji scenicznej, kabina oświetleniowca została wyposażona w nowe przesuwne okno. Następnie przystąpiono do wykonania balustrady balkonowej , zamontowano konstrukcje stalową wsporczą i przystąpiono do obudowy balustrady balkonu. W tym samym czasie ukończono obłożenie płytami gipsowym stropu pod balkonem płytami gipsowymi ogniowymi, celem uzyskania odporności ogniowej w wysokości REI60. Po wykonaniu balustrady balkonowej przystąpiono do malowania pomieszczeń, montażu foteli teatralnych w ilości 44 sztuk (komplet) oraz położenia wykładziny obiektowej dywanowej o parametrach trudnozapalnych. Następnie zostały przeprowadzone badania akustyczne i realizacja remontu balkonu została ukończona w zakresie realizacyjnym przewidzianym na 2021rok.

Celem zadania inwestycyjnego pn."Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu" jest zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i komfortu widzów, zapewnienie łatwiejszego udziału w proponowanych wydarzeniach artystycznych oraz zdecydowana poprawa stanu infrastruktury siedziby Teatru. Działania te mają na celu zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, podniesienie jakości odbioru oferowanych propozycji artystycznych z jednoczesnym podniesieniem ich atrakcyjności, ale również zwiększenie potencjału Teatru w Wałbrzychu poprzez dostosowanie jego możliwości technicznych do standardów europejskich.
Z uwagi na specyficzne i obowiązujące warunki finansowania, zadanie inwestycyjne nie obejmuje wykonania całego zakresu projektowanej inwestycji. Etap związany z remontem i modernizacją widowni Dużej Sceny został wyłączony i przeniesiony z zakresu realizacji zadnia inwestycyjnego na lata późniejsze. Pozostałe etapy dotyczące remontu i modernizacji balkonu oraz dostawy i montażu widowni amfiteatralnej podzielono na trzy etapy które będą realizowane następująco:
W I ETAPIE – w roku 2020 – przewidziano wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dotyczących całego zadania inwestycyjnego wraz z wykonaniem modelu akustycznego, rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie wykonania instalacji sanitarno – wentylacyjnych w zakresie dodatkowego montażu klap przeciwpożarowych na istniejących kanałach wentylacyjnych oraz zakup foteli teatralnych o określonych parametrach technicznych z możliwością szybkiego demontażu w ilości 1 kompletu ( 44 sztuki).
W II ETAPIE – w roku 2021 - zostaną wykonane działania w obrębie balkonu widowni poprzez rozbiórkę podłóg oraz konstrukcji wsporczej drewnianej (wykładzina, deski, legary drewniane, rozbiórka stropów drewnianych do tzw. ślepego pułapu wraz z usunięciem szlaki), wykonanie konstrukcji stalowej w celu wzmocnienia stropów drewnianych, impregnacja belek stropowych środkiem owadobójczym, grzybobójczym oraz roztworem zabezpieczającym do nierozprzestrzeniania ognia (NRO), ułożenie paroizolacji, ułożenie wełny mineralnej, ułożenie płyty OSB niezapalnej układanej krzyżowo (NRO), zabezpieczenie stropu do odporności ogniowej REI60, wykonanie konstrukcji wsporczej pod montaż foteli na balkonie i ciągach komunikacyjnych, obudowa stropu balkonu od dołu do odporności ogniowej REI60, wykonanie w konstrukcji wsporczej systemowych uchwytów do montażu foteli ułatwiających użytkownikowi łatwy i szybki montaż i demontaż foteli na balkonie, wykonanie zabudowy balkonu umożliwiającego przejście do dróg ewakuacji
w przypadku montażu tzw. mobilnej "nakładki", czyli widowni amfiteatralnej - zabudowa spójna z charakterystyką obiektu oraz wyglądem architektonicznym balkonu, montaż wykładziny obiektowej dywanowej, demontaż istniejących i wstawienie nowych, powiększonych okien do pomieszczenia akustyka oraz do pomieszczenia elektryka, z możliwością ich łatwego otwierania, a także opcją powiększania otworu okiennego w celu swobodnego dostępu oraz wglądu w akcję sceniczną i bliskości sceny, wykonanie instalacji elektrycznej, akustycznej, przeszkodowej i ewakuacyjnej, montaż opraw przeszkodowych zarówno w stopniach jak i ciągach komunikacyjnych, spocznikach balkonu, malowanie ścian i sufitów w obrębie balkonu, pomieszczenia akustyka i pomieszczenia oświetleniowca wraz z aranżacją i wyposażeniem tych pomieszczeń, montaż foteli teatralnych, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów natężenia oświetlania i pomiarów akustycznych.
W III ETAPIE - w roku 2022 - planowane są : zakup i montaż widowni amfiteatralnej o konstrukcji lekkiej, łatwo demontowanej na 84 miejsca. Będzie to widownia „nakładana” i dedykowana na przyszłą i obecną widownię parteru, w układzie zapewniającym ewakuację poprzez balkon do dwóch niezależnych wyjść ewakuacyjnych, ponadto zostanie wykonane malowanie widowni Dużej Sceny oraz pomiary akustyczne. Ten etap zakończy trzyletnie prace remontowe oraz realizację zadania inwestycyjnego.
Realizując projekt „ Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego im, Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu” został osiągnięty w pełnym zaplanowanym zakresie oraz jest zgodny z Harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania inwestycyjnego. W I Etapie zrealizowano założone cele takie jak:
1. Podpisano umowy na pełnienie nadzoru autorskiego projektu i nadzoru inwestorskiego nad realizacją rzeczową zadnia inwestycyjnego.
2. Podpisano umowę z Wykonawcą budowlanym na realizację zadania inwestycyjnego. Wspólnie opracowano szczegółowy zakres prac budowlanych na poszczególne lata oraz uzgodniono realizację finansowa zadania inwestycyjnego.
3. Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. zostały zrealizowane prace budowlane polegające na wykonaniu w istniejącej instalacji wentylacyjnej budynku Widowni i Dużej Sceny montażu klap przeciwpożarowych oraz zakupiono jeden komplet foteli teatralnych w ilości 44 sztuk, które będą montowane w trzecim kwartale 2021 roku zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym zadnia inwestycyjnego.

 

W ramach zadania inwestycyjnego "Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu" w 2020 roku były zaplanowane i zostały wykonane w całości następujące działania i roboty budowlane:
1. W okresie czerwca do końca września 2019 r. została wykonana koncepcja i wycena projektu inwestycyjnego przez Biuro projektowe „LUK MEDIA PROJEKT” mgr inż. Joanna Szpinek pn. „ Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu” na kwotę 7 380,00 zł. brutto.
2. W dniu 01 kwietnia 2020 r. Teatr podpisał umowę nr 01/AG/O/2020 na kwotę 107 010,00 zł brutto z firmą „INSTAL – TECH” Marcin Marzec z Krakowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienia nadzoru autorskiego projektu na remont i modernizację balkonu, przebudowę i modernizację widowni Dużej Sceny oraz dostawę i montaż widowni amfiteatralnej o konstrukcji lekkiej łatwo demontowanej.
3. W czerwcu 2020 r wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania Decyzji pozwolenia na budowę, którą Teatr, otrzymał w dniu 15 lipca 2020 r. ( Decyzja nr 713/2020 r. wydana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha).
4. W sierpniu 2020 r. Teatr podpisał umowę nr 12/AG/2020 z firmą „A-S Andrzej Stelmach” z Wałbrzycha na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją rzeczową zadania inwestycyjnego na kwotę 26 000,00 zł.
5. W dniu 21 września 2020 r. Teatr podpisał Umowę nr 00631/20/FPK/DEK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na kwotę 300 000,00 zł. z realizacją na lata 2020 -2022.
6. W grudniu 2020 r. Teatr podpisał Porozumienie nr MDK/166/2020 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania zadnia inwestycyjnego „Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu” na kwotę w wysokości 834 208,70 zł z realizacją na lata 2020 – 2022.
7. W drugiej dekadzie listopada 2020 r. Teatr podpisał z firmą budowlaną "TWS GB Spółka z o.o. Spółka Komandytowa" z Wrocławia Umowę na roboty budowlane nr PN/1/AG/2020 na kwotę 1 122 990,00 zł zgodnie z uzgodnionym Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadania, rozłożonego na okres trzech lat.

REALIZACJA RZECZOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W 2020 roku

W okresie od listopada do grudnia 2020 r, zostały zrealizowane następujące prace budowlane:
1. Wykonano na istniejących przewodach instalacji wentylacyjnej budynku widowni i sceny w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i pomieszczeniu tyrystorowni montażu klap przeciwpożarowych,
2. Zakupiono fotele teatralne w ilości 1 kompletu składającego się z 44 sztuk, które będą montowane w 2021 roku,
Zakres wykonanych prac budowlanych został zrealizowany w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Wartość wykonanych praz budowlanych wraz z zakupem foteli teatralnych wyniosła 101 988,39 zł.

Modernizacja przeprowadzona została z funduszy i budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1. Balkon Teatru przed realizacja remontu

2.Demontaż wykładziny dywanowej na balkonie Teatru.

3.Demontaż podłogi balkonu - odsłonięcie konstrukcji balkonu

4.Prace demontażowe  balkonu.

5. Prace demontażowe balkonu.

6.Demontaż starej balustrady balkonu.

7. Demontaż balustrady balkonu.

8 Prace demontażowe balkonu.

9.Wzmacnianie konstrukcji stalowej balkonu.

10. Prace konstrukcyjne balkonu.

11.Prace remontowe balkonu.

12. Prace wzmacniające konstrukcję balkonu.

13. Wykonana konstrukcja stalowa balkonu.

14. Zabezpieczenie stropu widowni płytami ognioodpornymi.

15. Położenie wygłuszenia konstrukcji balkonu wełną mineralną

16. Prace wykończeniowe kulis widowni .

17. Kładzenie podłogi balkonu.

18. Wykonywanie konstrukcji balustrady balkonu.

19. Prace montażowe balustrady balkonu.

20. Montaż ekranów akustycznych balkonu i widowni.

21. Budowanie konstrukcji podniesionej balkonu.

22. Prace wykończeniowe balustrady balkonu.

24. Podłoga podniesiona na balkonie widowni.

25. Prace wykończeniowe balkonu

26. Prace wykończeniowe balkonu

28. Montaż foteli na balkonie.

29. Zakończenie prac budowlanych na balkonie.

 

 


Data wytworzenia: 2022-02-04 Autor: Janusz Krzyszpin Data publikacji: 2022-02-06 15:26 Osoba udostępniająca na stronie: Janusz Krzyszpin Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-23 Osoba modyfikująca: Aleksandra Małecka