Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W ROKU 2023/2024 - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy:   10 /AG/2023r                                                                                                                                   Wałbrzych dnia 17 lipca 2023r.

                                                                                                             

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

DOSTAWA  ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  W ROKU 2023/2024 DLA  TEATRU DRAMATYCZNEGO  IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

 

                                              Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł – Zamawiający:
                                                                            TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 890718490   NIP: 886 25 84 003

e-mail:    teatr@teatr.walbrzych.pl    www.teatr.walbrzych.pl

tel.  74/  648 83 10 , 11 fax  74/  648 83 12

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

 

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: dostawa  środków czystości  dla potrzeb Teatru, wg asortymentu i ilości opisanych w załączonym Formularzu cenowym.

2. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
    obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Marta Rosiak   tel. 74 648-83-14 ., e-mail :  m.rosiak@teatr.walbrzych.pl, w godz. 7:30 do 15:30.

6.  Termin związania ofertą: 30 dni.

7.  Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

8.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 24.07.2023r do godz. 9:00

 

 Oferty powinny być przesłane drogą  elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres  e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl lub - w przypadku braku takiej możliwości – ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Teatru: w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 – I. piętro.

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

  1. Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.)

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z Formularza cenowego załączonego do oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania dostaw w zakresie wynikającym
z dokumentacji postępowania i z projektu umowy, np.: transport do siedziby Zamawiającego, należne cła, podatki itp.

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

I.  Kryterium  – CENA: 90 %   Cena = najniższa oferowana cena brutto    x 100 pkt x 90 %
                                                                cena badanej oferty brutto                      

II. Kryterium – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: 10 %

W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
  Okres gwarancji =               okres gwarancji badanej oferty                      x  100 pkt  x10 %
                                 najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert                       

 *zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 24 miesiące.

  1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w  opisie kryteriów.
  2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.
  3. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 12 miesięcy  od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
  4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
  5.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego na takich warunkach jak przedstawia załączony projekt umowy stanowiący integralną część Zapytania ofertowego.
  6. Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.
  7. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł,  udostępnionego  na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Formularz cenowy

3. Projekt umowy

 

                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                                           Danuta Marosz