Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2023/24 WYDRUKI WIELKOFORMATOWE - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Ogłoszenie wyników

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 / Rekl /2023

/znak sprawy wg Rejestru/    

Wałbrzych dnia 11.01.2023 r.

                                                                                                             

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

 

WYKONANIE  USŁUG  WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA  POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU w sezonie 2023 / 2024

 

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł – Zamawiający:
                                               TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 890718490   NIP: 886 25 84 003

e-mail:    teatr@teatr.walbrzych.pl    www.teatr.walbrzych.pl

tel.  74/  648 83 10 , 11 fax  74/  648 83 12

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

 

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wydruki wielkoformatowe: billboardowe, bannerowe, papierowe, wydruki na folii samoprzylepnej oraz montaż bannerów na nośnikach reklamowych.

CPV  79800000-2 usługi w zakresie publikowania i drukowania

 

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do dnia 31 stycznia 2024 r., lecz nie dłużej niż do wykorzystania wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
    obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz ………-………………………………………………………………………………………………………………….

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ……-………………………………………………………………………………..

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Roksana Zaręba - Dział Reklamy tel. 74/ 648 83 21, e-mail :  reklama@teatr.walbrzych.pl, w godz. 8:00 do 15:00.
 

6.  Termin związania ofertą: 30 dni.

7. Opis sposobu przygotowywania ofert: w załączeniu przekazujemy formularz cenowy, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty oraz wzór umowy.

8.  Miejsce oraz termin składania ofert: 24.01.2023 r. do godz. 9:00

Oferty powinny być przesłane wyłącznie drogą elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres e-mail: reklama@teatr.walbrzych.pl

Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.).

9. Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert, ale każdy Wykonawca składający ofertę, otrzyma informację o wynikach postępowania.

10.  Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy i usługi wynikające z dokumentacji n/n postępowania oraz Formularza cenowego.

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty 100%

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa powinna zostać zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania, w terminie ważności wybranej oferty.

13. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: wydruki blueback: 2 m-ce, pozostałe wydruki bannerowe, na PCV: 24 m-ce, od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

14. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej;

 

15. Okoliczności istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: określa załączony projekt umowy.                        

 

16.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł , udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Formularz cenowy

3. Projekt umowy