Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2023/24 DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nr sprawy: 17/AG/2023                                                                                  Wałbrzych dnia 11 września 2023r.

 

                                                                                                             

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130.000 ZŁOTYCH

 

dla zamówienia pod nazwą:

 

„DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2023/2024

DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł – Zamawiający:
                                               TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 000279887   NIP: 886-000-38-35

e-mail:    teatr@teatr.walbrzych.pl    www.teatr.walbrzych.pl

tel.  74/  648 83 10 , 11 fax  74/  648 83 12

 

Ogłoszenie dotyczy:  dostawy/usługi/robót budowlanych:  

 

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: dostawa  akcesoriów  komputerowych  w  roku  2023/2024 dla potrzeb Teatru, w zakresie i wg opisów wynikających z załączonego Formularza cenowego.

UWAGA: Przedmiot umowy obejmuje również bezpłatny odbiór zużytych w toku eksploatacji i dostarczonych przez Wykonawcę  tonerów. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie realizowany sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu zużytych materiałów przez Zamawiającego odpowiedzialność za ich zagospodarowanie ponosi Wykonawca. Wykonawca po dokonaniu odbioru od Zamawiającego partii zużytych materiałów wystawi i dostarczy na własny koszt Zamawiającemu kartę przekazania odpadu określającą ilość i rodzaj przekazanych odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. W zakresie odbioru i utylizacji odpadów Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących w tym obszarze przepisów prawa.

2. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
    obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

-  aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Marta Rosiak  tel. 74-648-83-14/13 , e-mail :  administracja@teatr.walbrzych.pl, w godz. 7:30 do 15:30.

 

6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

7. Termin związania ofertą: 30 dni.

8.  Opis sposobu przygotowywania ofert:

9.  Miejsce oraz termin składania ofert: 18-09-2023 r. do godz. 0900

Oferty powinny być przesłane drogą  elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres  e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl lub - w przypadku braku takiej możliwości – ofertę pisemną w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Teatru: w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 – I. piętro.

      Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z Formularza cenowego załączonego do oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania dostaw w zakresie wynikającym z dokumentacji postępowania i z projektu umowy, np.: transport do siedziby Zamawiającego, należne cła, podatki, gwarancje, odbiór i utylizację odpadów itp.

 

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

I.  Kryterium  – CENA: 90 %   Cena = najniższa oferowana cena brutto    x 90 % x 100 pkt
                                                                cena badanej oferty brutto                      

II. Kryterium – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: 10 %

W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Okres gwarancji =               okres gwarancji badanej oferty                      x 10 % x 100 pkt
                                 najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert        

 *zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 36 miesięcy.

12. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako
      sumę punktów uzyskanych w  opisie kryteriów.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia
      zabezpieczenia: nie dotyczy

15. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 12 miesięcy  od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

16. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: jak przedstawia załączony projekt umowy stanowiący integralna część Ogłoszenia o przetargu.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł , udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

Załączniki:

1.Oferta cenowa

2. Formularz cenowy

3. Projekt umowy