Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2023- TRANSPORT - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

WYKONANIE USŁUG TRANSPORTU OSOBOWEGO I CIĘŻAROWEGO DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU W ROKU 2023

/pieczęć firmowa/                                                                                                                                                                            

27/B,BL,C1,C2/KT /2022

/znak sprawy wg Rejestru/    

Wałbrzych dnia 14.12.2022 r.

 

                                                                                                             

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130.000 ZŁOTYCH

 

dla zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE USŁUG TRANSPORTU OSOBOWEGO I CIĘŻAROWEGO
 DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU
 W ROKU 2023

 

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł  /Zarządzenie  Dyrektora Teatru      nr 2/ 2021    z  04 stycznia 2021 r./ – Zamawiający:
                                              

TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 890718490   NIP: 886 25 84 003

e-mail:    teatr@teatr.walbrzych.pl    www.teatr.walbrzych.pl

tel.  74/  648 83 10 , 11 fax  74/  648 83 12

 

Ogłoszenie dotyczy:  dostawy/usługi/robót budowlanych

 

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych polegających na wynajęciu pojazdów wraz
z kierowcą, zgodnie z wyspecyfikowanymi kategoriami, w tym części:

I.  TRANSPORT OSOBOWY DO 20 + 1 OSÓB,  w tym: przewóz osób poza granice miasta, przewóz osób lokalnie do 20 km w jedną stronę (Formularz cenowy B, BL);

II.  TRANSPORT CIĘŻAROWY POWYŻEJ 1,5 TONY (Formularz cenowy C1);

III. TRANSPORT CIĘŻAROWY DO 1,5 TONY (Formularz cenowy C2).

2. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę wg wzoru      formularza nr 1 załączonego do Ogłoszenia oraz spełniają warunki jn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania; tj. posiadają licencje lub certyfikat na prowadzenie działalności gospodarczej
w  zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.
 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze; tj. wykażą, że zrealizowali należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług transportowych o zakresie i wartościach zbliżonych do przedmiotu oferty.
 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
tj. dysponują: osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednią bazą transportową, tożsamą z opisami przedmiotu zamówienia wymaganym przez Zamawiającego; pojazdy do przewozu osób powinny zapewnić wysoki standard usług.

 

4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie zalegają z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki jw. Mogą spełnić łącznie.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne:

1)  Aktualny odpis a właściwego rejestru lub centralnej ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków ofert.

2) Certyfikat lub licencja na wykonywanie usług transportowych objętych przedmiotem zamówienia tj. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru formularza nr 2. Uwaga: w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie były wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów poświadczających należyte wykonanie usług.

4) Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami dot. bazy transportowej wg wzoru formularza nr 3.

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dot. kierowców wg wzoru formularza 4.

6)  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. prawo jazdy w kategorii odpowiedniej dla przedmiotu oferty /znajduje się w treści formularza nr 4/.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach technicznych jest: Roman Bernat,   tel. kom 693 666 870, e-mail :  kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl, w godz. 7:30 do 15:30

    

6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: wadium nie jest wymagane.

7. Termin związania ofertą: 30 dni.

8.  Opis sposobu przygotowywania ofert:
 

1) Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, dla jednej, dwóch lub wszystkich części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).
 

2) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim
z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, wg wzoru formularza nr 1. Załączniki muszą być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone w kolejności wskazanej w formularzu oferty.
 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych dla usług wymienionych w ust. 1

4)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa nie będzie brana pod
     uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

 

9. Miejsce oraz termin składania  ofert: 28 grudnia 2022r.  do godz. 09:00

Oferty powinny być przesłane drogą     elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres e-mail: kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl lub w formie pisemnej złożonej w sekretariacie Teatru.

  1. Oferta elektroniczne powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.)

     Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert, ale każdy Wykonawca składający ofertę, otrzyma informację o wynikach postępowania, z zestawieniem złożonych ofert.

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

1)  Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertą cenową na formularzach załączonych do ogłoszenia. Podstawę do ustalenia ceny oferty stanowi projekt umowy i formularze cenowe, których wypełnienie i podpisanie przez osoby uprawnione są obowiązkowe i nie podlegają możliwości uzupełnień po otwarciu ofert.

2) Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. paliwa,
    ubezpieczeń, opłat parkingowych, płatnych dróg, delegacji służbowych itp.).

3) Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w n/n postępowaniu będzie mieć charakter ryczałtowo-ilościowy.

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

5) W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne
     należności płatne przez Wykonawcę, według stanu na dzień wszczęcia postępowania.

 11. Zamawiający, w zależności od rzeczywistych potrzeb oraz z uwagi na planowaną realizację
      przedmiotu zamówienia w okresie epidemii, zastrzega skorzystanie z prawa opcji, polegającego na:
      zmianie terminu realizacji, rozszerzeniu lub ograniczeniu usług wycenionych w formularzach
      cenowych, z zachowaniem cen jednostkowych.

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: :

Wybór oferty najkorzystniejszej – dla każdej z grup /części przedmiotu zamówienia/ - dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga

  1. Cena oferty

80%

  1. II. Termin gotowości w sytuacji nagłej/nieplanowanej/

20%


I.    Kryterium ceny oferty „C”      będzie obliczone według poniższego wzoru:

                                                                                                       Najniższa oferowana cena *  

                                                               „C” Liczba punktów  =   ------------------------------------   x 100 x 80%
                                                                                                 cena badanej oferty

      Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą cenę otrzyma maksymalnie 100 pkt
z uwzględnieniem podanej wagi procentowej.
* Cena (jej wysokość) nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

           II. Kryterium termin gotowości w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ „T” ; proporcjonalnie:


                                                                                                Najniższa oferowany termin **               

                                                               „T” Liczba punktów  =   ------------------------------------   x 100 x 20%
                                                                                                 oferowany termin badanej oferty

    ** Oferowany termin gotowości do świadczenia usług transportu w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ nie może być dłuższy niż 50 godzin (0 pkt)

       - W postępowaniu o zamówienie publiczne – dla każdej z części przedmiotu zamówienia – zostanie wybrana oferta, która wg formuły ocen ofert: „C” + „T” uzyska najwyższą ilość punktów.

       - Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

       - Porównaną ceną będzie cena brutto.

       - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy                      w sprawie zamówienia publicznego

      1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w każdej części: B, BL, C1, C2, Zamawiający podpisze umowę, w terminie ważności ofert, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

14. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

15. Okoliczności istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, określa projekt umowy, załącznik nr 5 n/n ogłoszenia.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł , udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

Uwaga: Ze względu na szczególną sytuację realizacji przedmiotu zamówienia w okresie ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO oraz trudny do przewidzenia wpływ zaistniałej sytuacji na jego wykonanie – Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści lub odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, na każdym etapie, bez dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy.

 

 

Załączniki:

1. formularz oferty

2. doświadczenie Wykonawcy

3. wykaz zaplecza technicznego i sprzętu

4. wykaz kadry

5. projekt umowy

6. formularze cenowe:

- dla części B

- dla części BL

- dla części C1

-  la części C2

7. załączniki do formularzy cenowych:

    B, BL, C1,  C2                                                                                                Podpisała:

                                                                                                              Dyrektor  Danuta  Marosz