Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2022/23 POLIGRAFIA - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: 18  / Rekl / 2022

 

Wałbrzych dnia 05.07.2022r.

                                                                                                             

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego pod nazwą:  „WYKONANIE  USŁUG  POLIGRAFICZNYCH   DLA POTRZEB  TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU  W  2022 / 2023 r.”

 

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł – Zamawiający:
                                               TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

                                                      plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 890718490   NIP: 886 25 84 003

e-mail:    teatr@teatr.walbrzych.pl    www.teatr.walbrzych.pl

tel.  74/  648 83 10 , 11 fax  74/  648 83 12

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy / usługi / robót budowlanych:

 

  1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

- planowany - wynika z formularza cenowego załączonego do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1)

- rzeczywisty – wynikać będzie z zamawianych usług, które będą rozliczane z zastosowaniem cen jednostkowych wynikających z Załącznika nr 1

2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.07.2023r

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz wykonali w okresie 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia o zakresie i wartości zbliżonych do przedmiotu oferty – dla instytucji kultury.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w treści oferty.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Sylwia Niemasz , Roksana Zaręba  tel. 74 648 83 20-21, e-mail :  reklama@teatr.walbrzych.pl,

w godz. 8:00 do 15:00.

 

6.  Termin związania ofertą: 30 dni.

7.  Opis sposobu przygotowywania ofert: wg załączonego formularza, nie dopuszcza się składania ofert   częściowych ani  wariantowych.

8.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 15.07.2022r. do godz. 9:00

Z uwagi na STAN EPIDEMII, oferty powinny być przesłane wyłącznie drogą elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres e-mail: reklama@teatr.walbrzych.pl

Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób,
pieczątki itp.).

Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert, ale każdy Wykonawca składający ofertę, otrzyma informację
o wynikach postępowania.

9.  Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z formularza cenowego - Załącznik nr 1 załączonego  do Oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania usług w zakresie wynikającym z dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena ofert 100%

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy                        w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

12. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia;

 

13. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej;

 

14. Okoliczności istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
 projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.                     

 

15.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł , udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

 

 

Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Oferta cenowa

3. Wzór umowy