Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2022 - WYKONAWCA BUDOWLANY - II PRZETARG - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego przy placu Teatralnym 1 w Wałbrzychu – Etap II i III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279887

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Teatralny, 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 648 83 10

1.5.8.) Numer faksu: +48 74 648 83 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: teatr@teatr.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: teatr.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego przy placu Teatralnym 1 w Wałbrzychu – Etap II i III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b557f815-d107-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039092/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych dla zdania "Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny wraz z balkonem …" Etap II widownia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b557f815-d107-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.teatr.walbrzych.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 670 ze zm.) w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje inne niż określone w ust. 3 powyżej Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną pod adres: administracja@teatr.walbrzych.pl
4. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikacji z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
5. Zamawiający określa wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w tym informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych, szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy :
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Edge,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer
8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Wspierane są rozwiązania dostarczone przez firmy: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S. A., Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S. A., Powszechne
Centrum Certyfikacji Centrum firmy Unizeto Technologies S. A., Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe
Technologies S. A.
2) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania,
potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty,
dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w
ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania
dokumentu, oferty przez Platformę.
3) Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2247).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.teatr.walbrzych.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pan Andrzej Rzyman, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@teatr.walbrzych.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i przebudowa widowni Dużej Sceny Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego przy placu Teatralnym 1 w Wałbrzychu – Etap II i III”, prowadzonym w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 PZP,
Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 PZP,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1-2/AG/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty branży konstrukcyjno- budowlanej:
1) Demontaż istniejących na widowni – foteli.
2) Rozbiórka podłóg widowni oraz konstrukcji wsporczej drewnianej - wykładzina, parkiet, deski, legary drewniane.
3) Rozbiórka istniejącego podkładu betonowego.
4) Demontaż istniejących drzwi wejściowych na widownię.
5) Rozbiórka ścianek działowych do pomieszczeń magazynu podręcznego oraz magazynu oświetlenia - likwidacja
magazynów w celu umożliwienia wykonania nowych otworów drzwiowych na widownię.
6) Rozbiórka podłóg oraz warstw podposadzkowych w obrębie pomieszczeń magazynu podręcznego i magazynu
oświetlenia.
7) Pogłębienie widowni w celu wykonania odpowiedniej podbudowy.
8) Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną oraz okładziną, w nawiązaniu do istniejącej, w
obrębie ciągów komunikacyjnych prowadzących na widownię.
9) Wykonanie izolacji ścian nośnych w obrębie widowni – iniekcja krystaliczna.
10) Wykonanie izolacji poziomej widowni
11) Wykonanie nowego podkładu betonowego.
12) Wykonanie konstrukcji w postaci murów żelbetowych wraz z ich izolacją przeciwwilgociową
13) Wypełnienie przestrzeni między murami żelbetowymi kruszywem odpowiednio zagęszczonych, stanowiących
podbudowę pod płytę żelbetową widowni.
14) Wykonanie płyt żelbetowych jako elementu konstrukcyjnego pod widownię.
15) Wykonanie w płycie żelbetowej systemowych uchwytów do montażu foteli Wykonanie nowych otworów drzwiowych
wraz z wykonaniem nadproży ułatwiających użytkownikowi łatwy i szybki montaż i demontaż foteli na widowni.
16) Montaż drzwi wejściowych podwójnych na widownię z dźwigniami przeciwpanicznymi.
17) Montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej pomiędzy szatnią a kuluarami widowni.
18) Montaż platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami pomiędzy szatnią a kuluarami widowni.
19) Zamurowanie istniejących otworów drzwiowych
20) Montaż ekranów akustycznych na suficie i ścianach widowni i sceny.
21) Dostawa i montaż nowych foteli teatralnych w ilości 160 sztuk.
22) Montaż wykładziny obiektowej dywanowej (trudnozapalnej).
23) Malowanie całego pomieszczenia widowni - ściany, sufit.
24) Wykonanie nowych tynków wraz z wtopieniem siatki na ścianach przejść wokół widowni i szatni.
25) Malowanie ścian w obrębie ciągów komunikacyjnych wokół widowni oraz pomieszczenia szatni.
Roboty branży instalacji sanitarnych:
1) Zmiana lokalizacji hydrantów wewnętrznych DN25, przeniesienie z widowni na poziom foyer.
2) Demontaż istniejących grzejników, kolidujących z projektowanymi otworami drzwiowymi.
3) Montaż grzejników we wnękach ściennych wraz wykonaniem podejść instalacji c.o.
4) Demontaż istniejących nawiewników, kolidujących z projektowanym podniesieniem posadzki i ich ponowny montaż.
Roboty branży instalacji elektrycznych:
1) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, opraw oświetlenia ewakuacyjnego, kolidujących
z widownią amfiteatralną.
2) Zmiana lokalizacji włączników oświetlenia, dostosowanego do nowego układu widowni amfiteatralnej i nowego przebiegu
dróg ewakuacyjnych.
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
3) Montaż nowych opraw oświetleniowych oraz opraw oświetlenia ewakuacyjnego, dostosowanego do nowego układu
widowni amfiteatralnej i nowego przebiegu dróg ewakuacyjnych.
4) Montaż opraw przeszkodowych, zarówno w stopniach, jak i ciągach komunikacyjnych, spocznikach widowni.
5) Wykonanie instalacji i montaż podświetlanych numerów rzędów krzeseł teatralnych po obu stronach widowni.
6) Wykonanie zasilania platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami.
7) Wykonanie dodatkowego elektrotrzymacza zainstalowanego w drzwiach do budynku administracyjnego.
8) Wykonanie dodatkowych gniazd wtykowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-27 do 2022-09-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione z zastosowaniem kryteriów przyjętych w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 500.000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy zł 00/100). Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w powyższym zakresie przez cały okres trwania
umowy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, zrealizował (zakończył):
- co najmniej jedno zamówienie polegające na: budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie obiektu użyteczności publicznej;
b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
1. Kierownik budowy/robót, posiadający łącznie:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego;
2. Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, posiadającymi przygotowanie zawodowe do wykonywania pracy na stanowisku: monter instalacji elektrycznych – minimum 2 osoby.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył w tym zakresie oświadczenia zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 i Załącznikiem Nr 6 do SWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o który mowa w art. 125 ust. 1 PZP. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o który mowa w art. 125 ust. 1 PZP. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).
3. Wykonawca złoży w tym zakresie oświadczenia zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 i Załącznikiem Nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik Nr 9 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.
Załącznik Nr 10 – Oświadczenie dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień mowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, obejmująca czas, w
którym niemożliwe było realizowanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej Umowy, wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy,
b) wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub Zamawiającego, w szczególności wynikających z wydłużających się terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp.,
c) wystąpienia okoliczności będących następstwem zdarzeń losowych, o których Wykonawca niezwłocznie poinformował Zamawiającego,
2) zmiana zakresu przedmiotu Umowy wraz z wynikającą z niej zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód lub utrudnień o charakterze technicznym, skutkujących koniecznością uzupełnienia lub dostosowania wykonanego Przedmiotu Umowy projektowej do zmienionych warunków,
b) zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, mających wpływ na sposób wykonania przedmiotu Umowy,
- przy czym zakres zmian determinowany będzie ściśle potrzebą wynikającą z ww. sytuacji, a terminy realizacji przedmiotu Umowy mogą w ww. sytuacjach ulec zmianie o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą dla osiągnięcia celu Umowy i zgodną ze sztuką realizację przedmiotu Umowy;
3) zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, w konsekwencji zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy – stosownie do zakresu tej zmiany,
4) zmiana wynagrodzenia umownego w związku ze zmianą:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020 poz.2207),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, na zasadach określonych w ust. 9-14;
5) inne zmiany wraz ze skutkami ich wprowadzenia, w następujących przypadkach:
a) zmiany nazwy Zadania inwestycyjnego – na wniosek Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb,
b) zmiany nazwy/adresu Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, każdorazowo w przypadku zaistnienia tych okoliczności,
c) zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego/Wykonawcy wyszczególnionych w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy – każdorazowo w następstwie zawiadomienia drugiej Strony o takiej zmianie,
d) wystąpienia w Umowie oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.

7.4.) Po zmianie:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, obejmująca czas, w
którym niemożliwe było realizowanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej Umowy, wprowadzonych w życie po dacie podpisania
Umowy,
b) wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub
Zamawiającego, w szczególności wynikających z wydłużających się terminów wydania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp.,
c) wystąpienia okoliczności będących następstwem zdarzeń losowych, o których Wykonawca niezwłocznie poinformował
Zamawiającego,
2) zmiana zakresu przedmiotu Umowy wraz z wynikającą z niej zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w
następujących przypadkach:
a) wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód lub utrudnień o charakterze technicznym, skutkujących koniecznością
uzupełnienia lub dostosowania wykonanego Przedmiotu Umowy projektowej do zmienionych warunków,
b) zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, mających wpływ na sposób wykonania przedmiotu
Umowy,
- przy czym zakres zmian determinowany będzie ściśle potrzebą wynikającą z ww. sytuacji, a terminy realizacji przedmiotu
Umowy mogą w ww. sytuacjach ulec zmianie o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu
Umowy lub o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą dla osiągnięcia celu Umowy i zgodną
ze sztuką realizację przedmiotu Umowy;
3) zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, w konsekwencji zmiany zakresu lub sposobu wykonania
przedmiotu Umowy – stosownie do zakresu tej zmiany, w przypadku zdarzeń zewnętrznych, wskazujących na wystąpienie
„siły wyższej”.
4) zmiana wynagrodzenia umownego w związku ze zmianą:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020 poz.2207),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, na zasadach określonych
w ust. 9-14;
5) inne zmiany wraz ze skutkami ich wprowadzenia, w następujących przypadkach:
a) zmiany nazwy Zadania inwestycyjnego – na wniosek Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb,
b) zmiany nazwy/adresu Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, każdorazowo w przypadku zaistnienia tych okoliczności,
c) zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego/Wykonawcy wyszczególnionych w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej
Umowy – każdorazowo w następstwie zawiadomienia drugiej Strony o takiej zmianie,
d) wystąpienia w Umowie oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także zapisów, których wykonanie jest
niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie postępowania

Załącznik 13

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia.
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej.
Załącznik Nr 5 – Wykaz doświadczeń.
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób.
Załącznik Nr 7 – Wzór umowy.
Załącznik Nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej.
Załącznik Nr 9 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.
Załącznik Nr 10 – Oświadczenie Wykonawców
Załącznik Nr 11 – Dokumentacja Projektowa.
Załącznik Nr 12 – Decyzja Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 713/2020 z dnia 15-07-2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Pozwolenia na budowę.
Załącznik Nr 13 – Przedmiar robót.