Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2022 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Unieważnienie

Nr sprawy: 29/AG/2022                                                                                          Wałbrzych, dnia 20 grudnia  2022r.

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego na potrzeby pracowni reklamy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

 

 

UNIEWAŻNIENIE   POSTĘPOWANIA


 

 

 

Na podstawie  § 6 ust. 3, pkt 4 Regulaminu  Udzielania  Zamówień Publicznych do 130 000 ,00 zł – Zamawiający

Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego w Wałbrzychu, niniejszym unieważnia postępowanie Nr sprawy: 29/AG/2022, ogłoszone w trybie Zapytania ofertowego w dniu 12 grudnia  2022r., na zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego na potrzeby pracowni reklamy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

UZASADNIENIE:

W szczególnie trudnym okresie finansowym IV kwartału 2022 roku, wystąpiły po stronie Zamawiającego istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia w ogłoszonym terminie nie będzie możliwe, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do współpracy, przy realizacji kolejnych zadań.

 

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Z  poważaniem,

                                                                                                   Dyrektor Teatru

                                                                                                    Danuta Marosz

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego pod nazwą: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego drukującego z wbudowanym skanerem na potrzeby pracowni reklamy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

Nr sprawy: 29/AG/2022                                                                                          Wałbrzych, dnia 12 grudnia  2022 r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego drukującego z wbudowanym skanerem na potrzeby pracowni reklamy  Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”


Na podstawie  Regulaminu  Udzielania  Zamówień Publicznych do 130 000,00 zł – Zamawiający :

 

Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

tel. 74 648 83 10  , fax  74 648 83 12

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę  dostawy jw.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020r. poz. 1740 i ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

 

 1. Zakres dostawy obejmuje dostawę i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego drukującego z wbudowanym skanerem w następującym zakresie:
 1. format wydruku i skanu nie mniejszy niż A3
 2. wydruk w kolorze (CMYK)
 3. skan w kolorze (RGB)
 4. obsługa wydruku dwustronnego i skanu dwustronnego w trybie automatycznym
 5. co najmniej dwa podajniki stałe (szuflady) na papier w maksymalnym formacie A3
 6. podajnik ręczny
 7. możliwość podłączenia urządzenia do sieci komputerowej przez port RJ45 złącze 10/100/1000
 8. zabudowany na urządzeniu interfejs użytkownika
 9. prędkość wydruku dla formatu A3 nie mniejsza niż 13 stron na minutę w trybie jednostronnym i co najmniej 8 stron na minutę w trybie dwustronnym
 10. prędkość wydruku dla formatu A4 nie mniejsza niż 24 strony na minutę
 11. czas pojawienia się pierwszego wydruku nie dłuższy niż 9 sekund
 12. rozdzielczość wydruku co najmniej 1200 x 2400 dpi
 13. rozdzielczość skanera co najmniej 600 x 600 dpi
 14. możliwość drukowania z napędu USB w formatach PDF, JPG
 15. zgodność z systemami operacyjnymi Windows 7 i wyższe
 16. zgodność z systemami serwerowymi windows 2008 R2 i wyższe
 17. wymagane protokoły sieciowe: FTP, SMB
 18. prędkość skanowania 200 centymetrów na minutę
 19. możliwość zapisania skanu w napędzie sieciowym lub w napędzie USB
 20. sterownik skanera kompatybilny z WIA i TWAIN.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 • udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki j.n.:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

4.  Termin realizacji: do dnia  30 grudnia 2022r.

5.  Termin i miejsce składania ofert : 19 grudnia 2022r. do godz. 900

1)  Z uwagi na ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE, oferty powinny być przesłane wyłącznie drogą  elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres  e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

2)   Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

 1.  

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Kierownik administracyjno – gospodarczy Janusz
     Krzyszpin, tel. 074 648 83 13, od godz.   800  do godz. 1500.

7.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

8.   Kryteria oceny ofert: Cena dostawa i uruchomienie urządzenia – 100%

 1. Za ofertę najkorzystniejszą  uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni  wymogi  określone w pkt. 3 Zapytania ofertowego.
 2. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia, z czasem reakcji w  ciągu siedmiu dni roboczych z serwisem u klienta.
 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego na takich warunkach jak przedstawia załączony projekt umowy stanowiący integralną część Zapytania ofertowego.
 4. Termin związania ofertą:  30 dni.
 5. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa
 2. Wzór umowy.

 

 

     Podpisała:

Dyrektor Teatru

Danuta Marosz