Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2022 - CYKLINOWANIE PODŁÓG - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                            

Nr sprawy:       17/AG/2022r.

Wałbrzych dnia 04 lipca 2022r.

                                                                                                             

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie usługi renowacji (cyklinowania) podłogi drewnianej z desek sosnowych  o powierzchni 120 m2 na Scenie Kameralnej Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł – Zamawiający:
                                               TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

REGON: 890718490   NIP: 886 25 84 003

e-mail:    teatr@teatr.walbrzych.pl    www.teatr.walbrzych.pl

tel.  74/  648 83 10 , 11 fax  74/  648 83 12

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

 

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje :

-przygotowanie powierzchni podłogi do cyklinowania, podobijanie gwoździ

-usunięcie starej nawierzchni

-ewentualne wzmocnienie ruszających się desek

-szpachlowanie ubytków oraz uzupełnienie ewentualnych braków

-cyklinowanie

-polerowanie

-gruntowanie

-malowanie całej powierzchni podłogi - minimum dwukrotne - CZARNĄ MATOWĄ farbą/lakierem  odporną/ym na ścieranie, przeznaczoną/ym do dużej intensyfikacji użytkowania

-lakierowanie pomalowanej na czarno podłogi minimum 1 warstwą lakieru MAT przeznaczonego do podłóg drewnianych –  o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie oraz posiadającego atesty p-poż oraz atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie .

Wszystkie prace cykliniarskie powinny odbywać się w taki sposób aby kurz i pył nie wydostawały się
 z pomieszczenia remontowanego tzn. Wykonawca powinien zabezpieczyć szczelnie drzwi folią i taśmą.

2. Termin wykonania zamówienia: od 13.07.2022r. do 12.08.2022r.

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą dokonać we własnym zakresie pomiarów i oceny powierzchni przewidzianej do renowacji. Zaleca się aby Wykonawcy zapoznali się z warunkami na miejscu realizacji zadania w celu dokładnego oszacowania kosztów.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
    obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia
    13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
     oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Marta Rosiak

     tel. 74 648-83-14 ., e-mail :  m.rosiak@teatr.walbrzych.pl, w godz. 7:30 do 15:30.

 

7.  Termin związania ofertą: 30 dni.

8.  Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

9.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: do dnia 11.07.2022r. do godz. 9:00

    

Oferty powinny być przesłane drogą  elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres  e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl lub - w przypadku braku takiej możliwości – ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Teatru: w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 – I. piętro.

 

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

 

10. Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób,
       pieczątki itp.)


 11. Opis sposobu obliczenia ceny.

1)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy, w tym: ceny usług, materiałów,  transportu, podatków itp. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23 %.

  1. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji   i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane  z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

12.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
       kryteriów i sposobu oceny ofert:

I.  Kryterium  – CENA: 90 %   Cena = najniższa oferowana cena brutto    x 90 % x 100 pkt
                                                                cena badanej oferty brutto                          

II. Kryterium – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: 10 %

W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
  Okres gwarancji =               okres gwarancji badanej oferty                      x 10 % x 100 pkt
                                 najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert                           

 *zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 24 miesiące.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w  opisie kryteriów.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy                        w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie   po ogłoszenia wyników postępowania.

14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 12 miesięcy  od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

16. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego na takich warunkach jak przedstawia załączony projekt umowy stanowiący integralną część Zapytania ofertowego.

17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł,  udostępnionego  na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Uwaga: Ze względu na szczególną sytuację realizacji przedmiotu zamówienia w okresie ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO oraz trudny do przewidzenia  wpływ zaistniałej sytuacji na jego wykonanie – Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści lub odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, na każdym etapie, bez dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Projekt umowy

                                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                                                         Danuta Marosz