Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2021 KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZADANIA

WYJASNIENIA SWZ

Wałbrzych, dnia 21-05-2021 r.

Znak sprawy: ZP/TP/1/AG/2021

ID: ee9715f6-b2b2-45c0-9509-2b3391dd4bd8

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13-05-2021 r., BZP nr 2021/BZP/0054264/01,
pn. „
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

 

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „Pzp.”, Zamawiający Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu niniejszym odpowiada na pytania złożone przez uczestników postępowania:

Pytanie 1:

„Dotyczy obowiązujących umów

  • Wykonawca wnioskuje o udzielenie informacji o terminach wypowiedzenia aktualnie obowiązujących Zamawiającego umów (jeśli dotyczy)?
  • Ponadto, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, która ze stron postępowania Zamawiający,
    czy Wykonawca będzie odpowiedzialna za wypowiedzenie umów z dotychczasowym sprzedawcą (jeśli dotyczy)?
  • Kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego?”

Odpowiedź:

Nie dotyczy. Obecnie Zamawiający posiada umowę na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego, z terminem do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Nie dotyczy, jw.

Obecnie Zamawiający posiada umowę na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego, zawartą z Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk.

 

Pytanie 2:

„Dotyczy przekazania danych

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do realizacji umowy dane
w wersji edytowalnej (Excel, Word)?”

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w wyniku n/n postępowania, posiadane dane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w wersji posiadanej przez Zamawiającego. Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 11 umowy, cyt.: „Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskiwania od OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.”

 

Pytanie 3:

“Dotyczy rozdziału IV SWZ “Opis przedmiotu zamówienia”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że paliwo gazowe dla wyszczególnionych punktów poboru gazu
nie podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego?”

Odpowiedź:

Paliwo gazowe jest przeznaczone na cele grzewcze Teatru. Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego od paliw gazowych.

 

Pytanie 4:

„Dotyczy pkt 2.1.4 „zdolności technicznej lub zawodowej” rozdziału VI SWZ „Wykluczenie - warunki udziału w postępowaniu”

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w sytuacji minimum dwóch zamówień polegających na kompleksowej dostawie paliwa gazowego do obiektów innych niż budynki użyteczności publicznej związanych z działalnością stricte biznesową? „

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem, że obiekty mają charakter innych, ogólnodostępnych budynków, przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji i nie są budynkami mieszkalnymi.

 

Pytanie 5:

„Dotyczy pkt 9.14 rozdziału VIII SWZ „Oferta – wymagane dokumenty” oraz § 6 ust. 4 załącznika nr 5 do SWZ „Umowa”

Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania wartości umowy netto/brutto?

Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w ramach niniejszej umowy, odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przekroczenia maksymalnego wynagrodzenia oraz zobowiązuje się do zapłaty należności za całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej daty zakończenia umowy?

Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej kontrolowanie wydatkowania środków w ramach danej umowy do odgórnie przyjętej wartości netto/brutto.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zasady, o których mowa w pkt 9.14 rozdziału VIII SWZ oraz w § 6 ust. 4 projektu umowy.

Wykonawca, będący Stroną umowy ma takie same możliwości monitorowania wykorzystania wartości przedmiotu zamówienia jak Zamawiający, a więc Zamawiający oczekuje współpracy z Wykonawcą w zakresie jw..

 

Pytanie 6:

„Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ „Umowa”

Zwracamy się z prośbą o zmianę wzoru umowy na Istotne Postanowienia Umowy, które zostaną wprowadzone do przyszłej umowy przygotowanej na wzorze Wykonawcy.

Przy postępowaniu o udzieleniu zamówienia na dostawę paliwa gazowego obejmującą sprzedaż i dystrybucję (usługa kompleksowa) przyjętą praktyką jest przygotowywanie umowy przez Wykonawcę. Wynika to z faktu konieczności zawarcia obligatoryjnych zapisów związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

Odpowiedź:

Wykonawca nie wskazuje w pytaniu, o jakie obligatoryjne zapisy umowy chodzi. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, załącznik nr 5 do SWZ, a ewentualne wątpliwości lub rozbieżności z obowiązującymi przepisami prawa powinny być wyjaśnione na etapie poprzedzającym składanie ofert, według procedury określonej w art. 284 ustawy Pzp.

 

Pytanie 7:

„Dotyczy § 8 ust. 1, 2 oraz 4 załącznika nr 5 do SWZ „Umowa”

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów dotyczących pokrywania przez Wykonawcę dodatkowych
kar umownych.

Wykonawca wyjaśnia, iż przy zachowaniu kar w podanej wysokości ryzyko ich poniesienia będzie musiało zostać uwzględnione przy indywidualnej wycenie i tym samym będzie miało wpływ na wysokość ceny ofertowej gotowej do zaproponowania przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje treść SWZ.

Kary umowne mają charakter dyscyplinujący niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy i nie powinny mieć związku z ceną oferty. W interesie Zamawiającego jest wyłonienie rzetelnego Wykonawcy świadczącego usługi dystrybucji i dostawy gazu.

 

Pytanie 8:

„Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?”

Odpowiedź:

Analogicznie jak odpowiedź na pytanie nr 5. Zamawiający oczekuje zapewnienia należytej staranności przez obie Strony umowy i do opisanej sytuacji nie powinno dojść.

 

Pytanie 9:

“ Wykonawca prosi o potwierdzenie, że prawidłowym adresem skrytki ePUAP jest /SZANIAWSKI/SkrytkaESP”

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 10

„Dotyczy taryfy W-1.1 – Wykonawca informuje, że rozliczenie dokonywane jest raz w roku. Pozostałe miesiące są prognozowane, gdzie wystawianych jest pięć prognoz płatnych co dwa miesiące. Czy Zamawiający wyraża zgodę na taki sposób fakturowania?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje treść SWZ.

 

Pytanie 11:

“Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?”

Odpowiedź:

Analogicznie jak odpowiedzi na pytania nr 5 i nr 8.

 

Pytanie 12:

„Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie par. 8 ust. 3,4.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

 

Inne warunki postępowania pozostają bez zmian.

 

POWYŻSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ
W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE.

 

 

Sporządzili:

Bożena Brzoza, Janusz Krzyszpin

 

Podpisała,

Dyrektor Teatru

Danuta Marosz

 

WYJASNIENIA SWZ (.pdf)