Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

2021/2022 USŁUGI POLIGRAFICZNE - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

13 / Rekl / 2021

Wałbrzych dnia 16.08.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO

IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU W 2021 / 2022 r.”

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 130 000 zł – Zamawiający:


TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego

plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych

REGON: 890718490 NIP: 886 25 84 003

e-mail: teatr@teatr.walbrzych.pl www.teatr.walbrzych.pl

tel. 74/ 648 83 10 , 11 fax 74/ 648 83 12

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy / usługi / robót budowlanych:

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

planowany wynika z Formularza cenowego załączonego do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1)

rzeczywisty – wynikać będzie z zamawianych usług, które będą rozliczane z zastosowaniem cen jednostkowych wynikających z Załącznika nr 1

2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.07.2022r

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz wykonali w okresie 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia o zakresie i wartości zbliżonych do przedmiotu oferty – dla instytucji kultury.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w treści oferty.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Sylwia Niemasz tel. 74 648 83 20, e-mail : s.niemasz@teatr.walbrzych.pl, w godz. 8:00 do 14:00.

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. Opis sposobu przygotowywania ofert: wg załączonego Formularza, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 23.08.2021 do godz. 9:00

Z uwagi na STAN EPIDEMII, oferty powinny być przesłane wyłącznie drogą elektroniczną, w formie skanów, podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, na adres e-mail: s.niemasz@teatr.walbrzych.pl

Oferta elektroniczna powinna zawierać wszystkie cechy oferty papierowej (podpisy upoważnionych osób, pieczątki itp.).

Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert, ale każdy Wykonawca składający ofertę, otrzyma informację o wynikach postępowania.

9. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z Formularza cenowego - Załącznik nr 1 załączonego do Oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania usług w zakresie wynikającym z dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena ofert 100%

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie
po ogłoszeniu wyników postępowania.

12. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia;

13. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej;

14. Okoliczności istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.

15. Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł , udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Oferta cenowa

3. Wzór umowy str1, str2